Godt Moelven-resultat: Bruker det gode resultatet til å investere langsiktig

Moelven realiserte i andre kvartal et driftsresultat på NOK 329 mill - en økning på NOK 238 mill i forhold til samme kvartal i fjor (91). Konsernet bruker det gode resultatet til å modernisere industrien og sikre arbeidsplasser i de lokalsamfunnene hvor det er representert.

Konsernet hadde driftsinntekter for andre kvartal på NOK 2 119 mill sammenliknet med NOK 1.716 mill året før. Driftsinntektene for første halvår ble NOK 4.108 mill, mot NOK 3.273 mill i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet samlet for første halvår ble NOK 554,8 mill (141) Ordinært resultat før skatt ble NOK 540 mill (123). - Hoveddelen av resultatforbedringen må tilskrives de meget gode markedsforholdene som fortsatte sin positive utvikling i andre kvartal. Driftsforhold og råstofftilgang har i store trekk også vært gode. I tillegg realiseres det stadig besparelser fra iverksatte interne effektiviseringstiltak, hovedsakelig rettet mot råstoffutnyttelse og logistikk, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA. 
 
Konsernsjefen legger stor vekt på å utnytte den meget gode konjunkturperioden konsernet nå er inne i til å iverksette og gjennomføre tiltak som vil bidra til å gi konsernet den kostnadseffektivitet som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet over tid. - I gode tider er det klokt å bruke pengene til å modernisere egen industri og betale ned gjeld slik at vi står bedre rustet til å møte markedet i tider som ikke er fullt så gode. Slik sett håper vi å være vel så godt forberedt på en konjunkturnedgang som våre konkurrenter, sier Rindal.
 
Tremekanisk samfunnsbygger
Rindal er opptatt av at Moelven ikke bare framstår som den tremekaniske samfunnsbyggeren, men at vi lever som vi sier. - Og det mener jeg at vi viser gjennom våre handlinger, sist gjennom vårt bud på Trysil Skog AS som nå er akseptert av selger. Der har vi blant annet forpliktet oss til å investere et stort beløp i løpet av en viss periode i eksisterende industri. Til sammen vil Moelven med den planlagte transaksjonen investere store beløp i lokale arbeidsplasser i Trysil kommune. Denne og andre investeringer vil også forsterke vår samlede evne til å betjene byggevarehandelen i Skandinavia på en kostnadseffektiv måte, sier Rindal.
 
Han presiserer at Moelven også tenker langsiktig i andre deler av Norge og Sverige hvor konsernet er representert. - Moelven investerer nærmere én milliard i et treårig investeringsprogram, og vi har tenkt å være tilstede der vi er i lang tid framover. Vi kunne også tenkt oss å gjøre enda mer i våre kjerneregioner. For sagbrukene gir råstofftilgangen i visse regioner klare begrensninger for ekspansjonen, men foredlingsvirksomheten har ikke disse begrensningene. Av de større tremekaniske aktørene, har vi den største andelen videreforedling og der vil vi satse videre. Her blir det dessuten flere arbeidsplasser per omsatt krone enn for rene sagbruk, slik at den lokale verdiskapningen øker på denne måten, sier Rindal

Fortsatt gode markedsforhold neste halvår
Styret forventer at de positive markedsforholdene totalt sett vil opprettholdes i andre halvår, og at samlet etterspørsel etter konsernets produkter og tjenester vil være høyere enn året før.
 
Byggingen av nye boliger, som er av stor betydning for Wood-divisjonen, har vist tegn til å avta noe fra et meget høy nivå i Norge, mens en fortsatt svak stigning forventes i Sverige. Fortsatt høy aktivitet forventes innen oppussing og vedlikehold. Privat boligbygging har passert toppen i Danmark og forventes å falle noe tilbake de kommende år. Dette blir imidlertid delvis kompensert ved at byggingen av forretnings- og offentlige bygg øker.
 
For sagbrukene forventes god etterspørsel i hjemmemarkedene. Også i eksportmarkedene for industritre forventes de positive markedsforholdene å vedvare, men økt tilgang på granprodukter i markedet bidrar til å dempe prisutviklingen. Tilgangen på sagtømmer antas å bli høy i andre halvår, og innkjøringsbegrensninger kan bli nødvendig. Gjennomsnittsprisene vil være høyere enn for første halvår.
 
Virksomhetene innen Byggsystemer har ved utgangen av første halvår en tilfredsstillende ordrereserve og god ordreinngang. Det forventes full kapasitetsutnyttelse og opprettholdelse av aktivitetsnivået gjennom andre halvår.
 
Det treårige investeringsprogrammet som ble påbegynt i 2006 fortsetter i 2007 og den totale investeringsrammen for året er cirka NOK 300 millioner. Samlet forventer styret driftsinntekter og et resultat som er vesentlig høyere enn året før.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikasjons- og personaldirektør Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
 

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker