Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

i Moelven Industrier ASA onsdag 18. september 2001


avholdes tirsdag 18. september 2001 kl. 14.00 i Moelven Industrier ASA’s administrasjonsbygg i Moelv.


Til behandling foreligger:

1. Vedtektsendring, paragraf 5.

Med bakgrunn i en henvendelse fra aksjonærene Finnforest Oyj, Viken Skogeierforening, Glommen Skogeierforening, Agder/Telemark Skogeierforening, Mjøsen Skogeierforening, Skogeierforeninga Nord og Västra Skogsägarna, kreves antall styremedlemmer i Moelven Industrier ASA utvidet fra syv til åtte medlemmer. De nevnte aksjonærer eier mer enn 90 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA.

Styret i Moelven Industrier ASA foreslår med dette at ekstraordinær generalforsamling fatter vedtak om at ny paragraf 5 i vedtektene skal lyde som følger;

”Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av åtte medlemmer med varamedlemmer. En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige åtte. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder.”

2. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Med bakgrunn i selskapets nye aksjonærstruktur vil det komme forslag til nye aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen. Forslag til kandidater vil bli fremmet i generalforsamlingen.

Praktisk informasjon:

De aksjeeiere som ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, må returnere svarslipp i utfylt stand til Moelven Industrier ASA ved Ingebjørg Koppang i løpet av torsdag 13. september 2001. Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge vedtektenes paragraf 8 at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen. For å gi møterett, må aksjen være registrert i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS), eller aksjonæren må på annen måte ha anmeldt og fått godtatt sitt erverv.

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling sendes til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per 29. august 2001, annonseres i Aftenposten 4. september 2001 og er for øvrig lagt ut på internettadresse : http://www.huginonline.no/MOE

Moelv, 15. august 2001

MOELVEN INDUSTRIER ASA
Peder Chr. Løvenskiold Styreleder

Denne meldingen med skjema for påmelding er tilgjengelig på følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner