Moelven forbedret driftsresultatet med 46,7 mill. kroner i 2002

Moelven Industrier ASA forbedret sitt driftsresultat med 46,7 mill. kroner fra 2001 til 2002. Driftsresultatet økte fra 92,7 mill. kroner i 2001 til 139,4 mill. kroner i 2002. Ordinært resultat før skattekostnad ble 99,1 mill kroner i 2002 mot 39,1 mill. kroner året før. Driftsinntektene økte fra 4516,5 mill. kroner i 2001 til 4618,4 mill. kroner i 2002. Dette går fram av styrets beretning for fjerde kvartal 2002 som ble lagt fram torsdag.
 
Resultatfremgangen er størst innen Moelven Timber, mens modulvirksomheten har et svekket resultat. Hoveddelen av de økte driftsinntektene skyldes økt salg, særlig fra virksomhetene innen Moelven Wood og Moelven Byggmoduler.
 
Bekymret over kronekurs og rentenivå
Konsernsjef Bo Borgström i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med resultatet. Han er imidlertid sterkt bekymret for konsekvensene av høy kronekurs og høyt rentenivå. - Det innebærer en kraftig svekkelse av konkurransekraften hos våre norske virksomheter. I tillegg kommer at vi med enkelte unntak ser negative utviklingstrekk på våre hovedmarkeder. Jeg vil også peke på at vi internt i Moelven har hatt et utfordrende år i form av ny eierstruktur, ny strategi og skifte av konsernsjef. Vi har altså hatt en rekke utfordringer både på grunn av makroøkonomiske og interne forhold. På tross av dette gjør vi et resultat som er ett av de beste i Moelvens historie. Det forteller meg hvilket potensiale som er i dette konsernet med bedre rammebetingelser, sier konsernsjef Bo Borgström.
 
Foreslår utbytte på 29,8 mill. kroner
Regnskapet for 2002 viser at kontantstrømmen fra driften før endringer i driftskapital var 237,9 mill kroner (194,8). Netto finanskostnader utgjorde 39,9 mill kroner (53,7). De reduserte finanskostnadene skyldes god styring av arbeidskapitalen og positiv kontantstrøm fra driften.
 
Årsresultatet ble 74,2 mill kroner (26,9). Dette utgjorde  0,64 kroner per aksje (0,23), mens kontantstrøm fra driften utgjorde 2,05 kroner (1,69) per aksje.
Dersom driftsresultatet i 2001 korrigeres for engangsposter knyttet til nedleggelse av virksomhet, ville driftsresultatet vært 131,7 mill kroner i 2001.
 
Styret foreslår et utbytte på  0,25 kroner per aksje for 2002. Det er på samme nivå som for foregående år. Totalt utgjør utbyttet  29,8 mill kroner.
 
For fjerde kvartal isolert sett, var driftsinntektene 1175,3 mill kroner (1248,2) og driftsresultatet var 31,9 mill kroner (38,9).  Ordinært resultat før skatt i fjerde kvartal ble 22,9 mill kroner (28,6).
 
 
Her følger styrets rapport for fjerde kvartal 2002:
 
Driftsinntekter og resultat
Årets driftsinntekter ble NOK 4618,4 mill, sammenlignet med NOK 4516,5 mill året før. Det har kun vært mindre endringer i sammensetningen av konsernets virksomheter, slik at hoveddelen av de økte driftsinntektene skyldes økt salg, særlig fra virksomhetene innen Moelven Wood og Moelven ByggModuler.
 
Driftsresultatet ble NOK 139,4 mill (92,7). Dersom resultatet året før korrigeres for engangsposter knyttet til nedleggelse av virksomhet, ville driftsresultatet til sammenligning vært NOK 131,7 mill.
 
Resultatfremgangen er størst innen Moelven Timber, mens Moelven ByggModul har et svekket resultat.
 
Kontantstrømmen fra driften før endringer i driftskapital var NOK 237,9 mill (194,8). Netto finanskostnader utgjorde NOK 39,9 mill (53,7). De reduserte finanskostnadene skyldes god styring av arbeidskapitalen og positiv kontantstrøm fra driften. Ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 99,1 mill (39,1).
 
Skattekostnad på ordinært resultat ble NOK 27,7 mill (12,7), hvorav NOK 5,0 (6,0) vil være betalbar.
 
Årsresultatet ble NOK 74,2 mill (26,9). Dette utgjorde NOK 0,64 per aksje (0,23), mens kontantstrøm fra driften utgjorde NOK 2,05 (1,69) per aksje.
 
For fjerde kvartal isolert sett, var driftsinntektene NOK 1175,3 mill (1248,2) og driftsresultatet var NOK 31,9 mill (38,9). Ordinært resultat før skatt ble NOK 22,9 mill (28,6).
 
FORRETNINGSOMRÅDENE
Moelven Treindustri
Sagbrukene innen Moelven Timber har opplevd en gradvis bedring av markedsforholdene gjennom året og har hatt høy aktivitet.
 
Den største økningen i driftsinntekter er allikevel knyttet til foredlingsvirksomheten i Moelven Wood, som har hatt fremgang i alle de tre skandinaviske markedene.
Konkurransen i det norske markedet har vært tiltagende både som en følge av at svenske leverandører har klare valutamessige fortrinn og fordi mange mellomstore og mindre norske aktører har forsøkt å flytte leveranser fra eksportmarkedene og hjem for å bedre lønnsomheten.
 
Limtrevirksomheten har hatt økende salg av standardprodukter via den svenske byggevarehandelen, samtidig som prosjektaktiviteten i Norge har vært god med en uvanlig stor andel leveranser av bruer og el-kraft master. Eksporten av standard produkter har imidlertid fortsatt gitt for svak lønnsomhet.
 
De samlede driftsinntekter ble NOK 3380,8 mill (3324,8) og driftsresultatet ble NOK 129,1 mill (24,3). Korrigert for engangskostnader i forbindelse med nedleggelse året før, blir det sammenlignbare resultatet NOK 63,3 mill.
For fjerde kvartal isolert sett, ble driftsinntektene NOK 826,1 mill
(863,8) og driftsresultatet NOK 34,8 mill (18,2).
 
Moelven Byggindustri
Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet har vært preget av endringer i type oppdrag og behov for å erstatte bortfall av oppdrag hos kjente kunder med nye oppdrag hos nye kunder. For Byggmoduler har det vært en viss vridning mot mer komplekse produkter til boligformål, mens systeminnredninger har hatt svakere etterspørsel fra nybyggsegmentet i de større byene, samtidig som enkelte større, faste kunder har redusert sin aktivitet betydelig. Sammensettingen av virksomheter er også noe endret som en følge av avviklingen av Moelven Engineerings virksomhet innen bygg og mekanikk, og Moelvens Byggindustri består nå av Byggmoduler, Bygginnredning og elektrotjenester.
 
Driftsinntektene økte sammenlignet med året før, hovedsakelig som en følge av kjøpet av en modulvirksomhet i Sandsjöfors, og ble NOK 1241,5 mill (1230,0). Driftsresultatet ble NOK 41,7 mill (71,9). Nedgangen skyldes hovedsakelig ujevn kapasitetsutnyttelse
og utilfredsstillende effektivitet i en av de svenske modulfabrikkene, samt avviklingen av
Moelven Engineering.
 
For fjerde kvartal isolert sett, ble driftsinntektene NOK 336,9 mill (408,3) og driftsresultatet ble NOK 13,1 mill (24,8).
 
Øvrige virksomheter
I området øvrige virksomheter inngår konsernets morselskap og to mindre selskaper som tilbyr fellestjenester innen IT, reklame, transport og lignende til konsernets industrielle kjernevirksomheter.
 
I tillegg inngår enkelte mindre virksomheter som ikke har tilknytning til konsernets hovedområder. Driftsinntektene ble NOK 89,3 mill (56,5) og driftsresultatet ble NOK - 31,4 mill (-3,5). Resultatnedgangen skyldes avvikling av virksomheter som ligger utenfor konsernets kjerneområder og andre kostnader i forbindelse med endringer av strategien.
For fjerde kvartal isolert sett, ble driftsinntektene NOK 42,7 mill (11,4) og driftsresultatet NOK -16,0 mill (- 4,1)
 
Investeringer
De samlede investeringer utgjorde NOK 119 mill (105) og knytter seg til en rekke mindre erstatningsinvesteringer, men som også til en viss grad bidrar til økt kapasitet og reduserte kostnader. Investeringene tilsvarte 2,6 prosent av driftsinntektene (2,3).
 
Balanse og finansiering
Totalkapitalen var ved årets utgang NOK 2140 mill (2393). Nedgangen skyldes hovedsakelig en forbedret styring av prosjekter under utførelse, varelager, fordringer og leverandørgjeld. Sysselsatt kapital var NOK 1417 (1652), og netto rentebærende gjeld var NOK 498 mill (773). Likviditetsreserven var på NOK 769 mill (601). Virksomheten har fremdeles en karakter som medfører økt kapitalbinding frem mot sommeren,
særlig innen treindustri.
 
Egenkapitalen var NOK 918,5 mill (878,9), hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 42,9 prosent (36,7). Egenkapitalen er vurdert under forutsetning om fortsatt drift.
 
Anvendelse av årets resultat
Styret ønsker fortsatt at en vesentlig del av årets resultat skal komme aksjonærene til gode i form av utbytte. For regnskapsåret 2002 foreslår styret et utbytte
på NOK 0,25 per aksje, hvilket er på samme nivå som for foregående år.
Totalt utgjør utbyttet NOK 29,8 mill.
 
Utsikter
Styret forventer at etterspørselen i yrkesbyggmarkedet vil bli noe svakere i året som kommer. Ved inngangen til året, har imidlertid Moelven Byggindustri en ordrereserve som er noe høyere enn normalt for årstiden, særlig forårsaket av leveransene av innkvartering i forbindelse med utbyggingen av landanlegget for Snøhvit feltet. Moelven Treindustri forventer fortsatt god etterspørsel i markedene for industritre i Europa i første del av året, mens det er forventet en noe lavere etterspørsel også for trebaserte byggevarer i det norske markedet. Samlet sett forventer styret et resultat for 2003 på samme nivå som året før.
 
Moelv, den 4. februar 2003
Styret i Moelven Industrier ASA
 
Ønskes ytterligere opplysninger kan konsernsjef Bo Borgström kontaktes på
tlf. + 47 99 10 52 00 eller finansdirektør Hans Rindal på tlf. + 47 90 69 69 10
 
Kvartalsrapporten er lagt ut på Moelvens hjemmeside www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner