Moelven med god start på 2002

- Starten på 2002 har vært bra. Spesielt har utviklingen i Treindustri vært bedre enn forventet, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA i forbindelse med konsernets rapport for første kvartal 2002. - Et noe svakere driftsresultat i år i forhold til i fjor skyldes at vi ved inngangen til forrige år fløt på gode priser fra 2000, sier Alhaug.
Moelvens driftsinntekter i første kvartal ble NOK 1132,6 mill., sammenlignet med NOK 1100,6 mill for samme periode året før. Driftsresultatet ble NOK 23,3 mill. mot NOK 32,4 mill. samme periode i fjor.· Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.
· Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt-Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak innebærer en tilpasning til endrede markedsforhold.
· Aktiviteten innen Moelven Byggindustri er forventet å øke i annet halvår.
· Styret forventer et årsresultat som er noe bedre enn i foregående år.

Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter i første kvartal ble NOK 1132,6 mill, sammenlignet med NOK 1100,6 mill for samme periode året før. Økningen skyldes høy kapasitetsutnyttelse og 8% volumøkning for konsernet samlet.
Driftsresultatet ble NOK 23,3 mill (32,4). Reduksjonen skyldes lave priser for flere av produktene innen Moelvens norske treindustriselskaper, noe som i hovedsak skyldes en vedvarende sterk norsk krone sammenlignet med konkurrent-valutaene svenske kroner og Euro.
Netto finanskostnader var NOK 10,3 mill (14,6). Nedgangen kommer av at andelen gjeld i norske kroner er redusert samt at rentenivået har vært lavere. Resultat etter beregnet skattekostnad ble NOK 9,5 mill (12,9), hvilket tilsvarer NOK 0,09 per aksje (0,12).
Kontantstrøm fra driften var NOK 48,6 mill (54,5), tilsvarende NOK 0,42 per aksje (0,48).
Ved utgangen av første kvartal var det 3094 ansatte i konsernet (3034). Økningen skyldes at det mot slutten av foregående år ble kjøpt relativt arbeidsintensive virksomheter innen modulproduksjon.

Balanse og finansiering
Kapitalbindingen er på samme nivå som året før og totalkapitalen var ved utgangen av første kvartal NOK 2536,3 mill (2572,3), mens sysselsatt kapital var
NOK 1691,5 mill (1659,8). Avkastningen på sysselsatt kapital var


5,6 % (7,9 %). Egenkapitalen utgjorde NOK 888,4 mill (884,8), tilsvarende en egenkapitalandel på 35,0 % (34,4 %).
I første kvartal er det investert NOK 13,3 mill i anleggsmidler (27,7). Dette representerer et normalt nivå for vedlikeholdsinvesteringer i eksisterende anlegg, men inkluderer ingen større ekspansjon av produksjonskapasiteten.
Netto rentebærende gjeld var NOK 803,1 mill (775,0) og likviditetsreserven,
inkludert ubenyttede trekkrettigheter var NOK 536,3 mill (562,6).
Likviditetsreserven er tilfredsstillende sett i forhold til de
sesongvariasjoner denne type virksomhet har.


Utsikter
For Moelven Treindustri er markedsutsiktene internasjonalt stabile mens det er forventet økt etterspørsel for trebaserte byggevarer i de skandinaviske markedene av normale, sesongmessige årsaker. Ordrereserven for virksomhetene innen Moelven Byggindustri for de kommende månedene, er lavere enn normalt for årstiden, men etterspørselen er forventet å øke i annet halvår. Styret forventer at konsernets årsresultat skal bli noe bedre enn i foregående år.


Rapport 1. kvartal 2002
Report 1st Quarter 2002

Moelv 23. april 2002 <BR>Informasjonsavdelingen <BR>Moelven Industrier ASA

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner