Moelven ökar med 177 MNOK: Förstärker industrin lokalt

Moelven uppnådde under tredje kvartalet ett rörelseresultat på 259 MNOK - en ökning på 177 MNOK jämfört med samma period i fjol (82). Resultatet är en nedgång jämfört med förra kvartalet på 70 MNOK. Resultatet är emellertid mycket tillfredsställande och koncernen har fortsatt fokus på att modernisera industrin och säkra lokala arbetstillfällen.

Rörelseintäkterna för koncernen ökade under tredje kvartalet inom alla tre divisionerna och slutade på 1 853 MNOK (1 589). Totalt för årets tre första kvartal uppgick rörelseintäkterna till 5 961 MNOK (4 862) och rörelseresultatet till 814 MNOK (223). Resultat efter finansiella poster uppgick till 796 MNOK (193). Resultat efter skatt och minoritetsintressen uppgick till 562 MNOK (139). - Liksom för första halvåret får huvuddelen av resultatförbättringen på 177 MNOK tillskrivas de totalt sett mycket goda marknadsförhållandena, säger koncernchef Hans Rindal.
 
Fortsatt bra resultat, men nedgång jämfört med förra kvartalet
Rindal understryker att resultatet fortsatt är att betrakta som mycket gott för Moelven, även om resultatnedgången jämfört med förra kvartalet blev 70 MNOK. - Även om vi har upplevt en resultatnedgång från förra kvartalet är den inte större än förväntat. Det beror delvis på att det har varit semestrar och delvis på att marknaden blivit sämre för granprodukter i Europa. Samtidig har priserna ökat på timmer. Detta har skett gradvis under året och på årsbasis betalar vi nu omkring 450 MNOK mer för råvarorna än vid samma tid i fjol. Detta sätter också spår i räkenskaperna, förklarar Rindal.
 
Koncernchefen är angelägen om att utnyttja den mycket goda konjunkturperioden koncernen varit inne i till att starta och genomföra åtgärder som kommer att bidra till att ge koncernen den kostnadseffektivitet som är nödvändig för att uppnå tillfredsställande lönsamhet över tid.  - Jag bortser inte från att marknaden är i färd med att vända mot mindre goda tider. Då är det bra att tänka på att vi har använt pengarna till att modernisera vår industri lokalt och till att betala skulder så att vi står bättre rustade. På så sätt hoppas vi att vara väl så bra förberedda på en möjlig konjunkturnedgång som våra konkurrenter, säger Rindal.
 
Trämekanisk samhällsbyggare
Rindal är angelägen om att Moelven inte bara framstår som den trämekaniska samhällsbyggaren, utan att vi också lever som vi säger. - Och det menar jag att vi visar genom våra handlingar, inte minst idag när Moelvens styrelse beslutade att det ska investeras 24 MSEK i ett nytt timmerintag vid Moelven Nössemark Trä AB. En kombination av en bra självständig enhet och en koncern som stöttar det som företaget önskar att göra lokalt, är ett mönster som Moelven följt i många år. Koncernen stöttar inte bara med investeringsmedel, utan också med överföring av kunskap mellan likartade enheter, samordnad bearbetning av marknaden, gemensamma inköp av vissa varor och tjänster etc. Allt för att göra den enskilda enheten bättre rustad för att klara sig själv i konkurrensen än om den hade varit fristående. Jag tror att det kan vara en viktig orsak till att Moelven under många tiotals år har lyckats bra med att driva industrier och ge arbetstillfällen i de samhällen där vi har engagerat oss, säger Rindal.
 
Han preciserar att Moelven också tänker långsiktigt i andra delar av Norge och Sverige där koncernen är representerad. - Moelven investerar närmare en miljard i ett treårigt investeringsprogram och vi har tänkt finnas kvar där vi är under lång tid framöver. Vi kan också tänka oss att göra ännu mer i våra kärnregioner. För sågverken ger råvarutillgången i vissa regioner klara begränsningar för expansion, men förädlingsverksamheten har inte dessa begränsningar. Av de större trämekaniska aktörerna, har vi den största andelen vidareförädling och där kommer vi att satsa vidare. Det ger det dessutom fler arbetstillfällen per timmerstock omsatt i kronor än för rena sågverk, så det lokala värdeskapandet ökar på detta sättet. Det är hela Byggsystemdivisionen ett bra exempel på, säger Rindal.
 
Framtidsutsikter
Styrelsen förväntar sig att de goda marknadsförhållandena totalt sett kommer att bestå under fjärde kvartalet, även om man måste räkna med en försvagning för vissa av koncernens produkter. Den totala efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kommer ändå att vara väsentligt högre under 2007 än året innan. Det treåriga investeringsprogrammet som påbörjades under 2006 fortsätter under 2007. På grund av kapacitetsbegränsningar hos leverantörerna samt de goda marknadsförhållandena kommer enskilda investeringsprojekt att skjutas upp till nästa år. De totala investeringarna kommer därför att bli väsentligt högre under 2008 än för innevarande år. Styrelsen förväntar sig en ökning under 2007 av rörelseintäkterna och ett resultat som är väsentligt högre än året innan.
 

För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikationsrådgivare Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
Kommunikations- och personaldirektör Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Informatör Birgitta Kihlman, mobil 070 225 15 44
 
Fullständig kvartalsrapport kommer att finnas tillgänglig på www.moelven.com innom en vecka.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker