Moelven ønsker å overta Westwood og Notnäs

Moelven-konsernet er i sluttforhandlinger om overtakelse av det svenske Westwood-konsernet og selskapet Notnäs AB. Selskapene har en samlet netto omsetning på cirka NOK 900 millioner. Gjennom denne overtakelsen vil Moelven bli blant de største aktørene i Norden og nest størst i svensk treindustri.
- Dette gir oss nødvendig handlekraft og posisjon til å påvirke bransjen for bedret fremtidig inntjening. Selskapene passer godt til våre øvrige virksomheter, og vil gi gode samordningseffekter, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.

Alhaug understreker at det ennå gjenstår noen formaliteter før avtalene er i havn. Overtakelsen skal behandles i Moelvens besluttende organer, og Westwoods eiere skal så ta endelig stilling til Moelvens bud. Westwoods hovedaksjonær, Atle M & A, stiller seg positive til Moelvens utspill.

Administrerende direktør Anders L. Fossum i Moelven Treiundustrigruppen AS sier at en overtakelse vil være geografisk og strategisk viktig for Moelven.
- Mellom-Sverige og det sentrale indre østlandsområdet i Norge har både en ensartet råvarebase og svært mange fellestrekk for alle sagbruk i denne regionen. Gjennom overtakelse av Westwood-selskapene og Notnäs AB får vi større tilgang på viktige ressurser innenfor alle områder som er viktig for vår bransje. Spesielt vil vi kunne betjene våre kunder og markedet som helhet bedre og mer effektivt enn tidligere. I tillegg kan vi sette inn større ressurser både når det gjelder produktutvikling og Forskning og Utvikling (FoU), sier han.

Netto årsomsetning for virksomhetene i Westwood-konsernet og Notnäs AB beløper seg til cirka SEK 900 millioner. Moelvens årsomsetning vil etter en overtakelse være cirka NOK 3.200 millioner. Totalkapitalen i Moelven vil øke tilsvarende med NOK 450 millioner til NOK 1.550 millioner. Partene er i prinsippet enige om verdien av selskapene som inngår i overtakelsen. Oppgjørsformen vil behandles formelt i Moelvens besluttende organer i nær framtid, og kan være i form av Moelven-aksjer.

Westwood-konsernet produserer cirka 220.000 kubikkmeter skurlast. I tillegg videreforedles 85.000 kubikkmeter i selskapenes egne foredlingsanlegg.
Notnäs AB produserer cirka 175.000 kubikkmeter skurlast. I tillegg videreforedles 65.000 kubikkmeter ved selskapets foredlingsanlegg.
Moelven Treindustrigruppen AS vil dermed få en årsproduksjon på cirka en million kubikkmeter skurlast og en videreforedlingsvirksomhet på cirka 300.000 kubikkmeter.

Selskapene i Westwood-konsernet har til sammen cirka 330 ansatte og består av sagbrukene Norsälvens Sågverk, Knappåssågen og Ransbysågen, samt komponentfabrikken Westwood Component, foredlingsindustrien Värmlands Trä, råvareselskapet Westwood Skog, Westwood Bygghandel samt tradingselskapene UJ-Trading og LOAB. Virksomhetene ligger nord og vest for Karlstad i Värmland. Westwood AB har hovedkontor i Skåre, nord for Karlstad.

Notnäs AB ligger i Torsby, i samme geografiske område som Westwood, og sysselsetter 170 personer. Selskapet eies av Peder Christian Løvenskiold. Notnäs AB har vært i familien Løvenskiolds eie siden 1982.

Etter en overtakelse av Westwood-konsernet og Notnäs AB vil antall ansatte i Moelven øke fra dagens 1.760 til drøyt 2.250.

VD Morgan Östenson i Westwood sier i en kommentar at det er et stort behov for omstruktureringer i treindustribransjen, både på norsk og svensk side.
- Bransjen har for mange små enheter som sliter med tunge investeringer. Det var Westwood’s hensikt da vi ble etablert for 11 år siden å bidra til en slik omstrukturering og rasjonalisering av bransjen. Vi ser behov for ytterligere tiltak i den retning, sier han og legger til at det også er viktig å få en sterkere posisjon på det oversjøiske markedet. Det vil man lettere kunne oppnå i en større enhet, mener Östenson.

Peder Chr. Løvenskiold sier at beslutningen om å innlemme Notnäs AB inn i Moelven-konsernet er en riktig industriell løsning for bransjen i det aktuelle området. - For min egen del ser jeg fram til å være med Moelven videre som støttespiller og aksjonær, sier han.

Moelv, 1998.03.04, Oddvar Hemsøe, informasjonssjef i Moelven Industrier ASA

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, Moelven Industrier ASA, tlf +47 62 34 71 01, VD Morgan Östenson i Westwood, tlf +46 54 53 30 00 og Peder Chr. Løvenskiold, tlf +46 56 01 68 00.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner