Moelven tjente 145 millioner

Samlet for året 2008 tjente Moelven nærmere NOK 145 millioner på driften. Sett i lys av et fallende byggemarked i Europa er dette resultatet til å leve med for konsernet.

I Byggsystemdivisjonen, som i hovedsak driver prosjektvirksomhet, bidro ferdigstillelse av igangsatte prosjekter og realisering av ordrereserver til at divisjonen leverte et meget godt resultat i fjerde kvartal - og tidenes beste årsresultat.
 
- Dette er hovedårsaken til at konsernet samlet sett har levert et årsresultat som er til å leve med, sier konsernsjef Hans Rindal.

Konsernet omsatte for NOK 7.658 millioner i 2008 mot NOK 7.944 millioner i 2007. Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet i fjerde kvartal sank og endte på henholdsvis NOK 1 724 mill (1 983) og minus NOK 53 mill (176). Resultat etter finansposter ble på årsbasis NOK 107 millioner mot NOK 972 millioner i 2007.
 
Resultatnedgangen skyldes i grove trekk et fallende byggemarked i Europa. Konsernsjefen forklarer situasjonen slik:

Sagbrukene rammes tidlig
- I 2007 hadde vi en høykonjunktur som vi neppe kommer til å oppleve maken til på en god stund. Nedgangen som måtte komme, har spesielt rammet sagbrukene. Gjennom andre halvår har sagbruksdivisjonen redusert sin produksjon mer enn det som var planlagt ved inngangen til året. Den største utfordringen har imidlertid vært prisnivået på industritre, som har falt betydelig mer og raskere enn prisnivået på sagtømmer, sier Rindal.
 
For videreforedlingsbedriftene i divisjonen Wood har fallet i byggeaktiviteten redusert etterspørselen etter divisjonens produkter. Prisnivåene har også vært fallende, men ikke like markant og ikke fra et like høyt nivå som for sagbrukene.
 
Etter året 2008 er konsernsjefen spesielt glad for at Moelven har tre ulike ben å stå på.
 
- Byggsystemer, som er en av tre divisjoner i Moelven, tjente over 50 mill i kvartalet. Divisjonen har klart å levere gode resultater samtidig som flere av dens bedrifter har satt på bremsene fordi ordrereserven krymper. Bra ledet og bra gjennomført av ansvarlige selskapssjefer, sier Rindal.
 
Færre prosjekter
Selskapene innen byggsystem-divisjonen merker nå at etterspørselen etter nye prosjekter er fallende, og opplever også at kundene kansellerer ordre på grunn av manglende finansiering og usikre markedsutsikter.
 
Rindal fremhever at Moelven har forbredt seg på dårligere tider ved å gjøre tiltak som dessverre har medført at folk har mistet jobben.
 
- Driftsmessig er det mange som stiller opp ekstra for Moelven om dagen.  Dessverre er det slik at vi ikke klarer å finne oppdrag nok. Mange kunder har også problemer med å få finansiert sine byggeprosjekter og mange sluttkunder med finansiering sitter og venter på at prisene skal nå bunnen. Det betyr at vi blir tvunget til å redusere kapasiteten i deler av vår industri for å tilpasse oss markedet. Over 750 ansatte er berørt av disse tiltakene enten som permitterte, oppsagte eller i en eller annen form gjennom redusert arbeidstid. Dette er jeg lei meg for og av hensyn til de som er blitt rammet av tiltakene, skulle jeg gjerne sett at vi hadde fått det til annerledes, sier Rindal.

Det er rundt 150 færre ansatte i Moelven i januar 2009 sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Trygg på framtida

Siden størstedelen av Moelvens leveranser går til bygningsformål og dette er en av de sektorene som rammes sterkest av den økonomiske lavkonjunkturen, er utsiktene for 2009 svakere enn de var ved inngangen til 2008. Prisene for industritre av gran og furu i Europa antas å være nær bunnen og utfordringen for sagbruksdivisjonen er å fullføre de påbegynte kostnadstilpasningene slik at også de nye prisnivåene kan gi et positivt resultat.
 
For høvleridivisjonen gir den betydelige andelen leveranser til rehabilitering, ombygginger og tilbygg et mer stabilt aktivitetsnivå, men reduksjoner i etterspørselen vil også i denne divisjonen kreve betydelige kapasitets- og kostnadstilpasninger. For byggsystemdivisjonen vil de betydelige kapasitetsreduksjonene som ble påbegynt i 2008 bli effektive i første halvår. Også for denne divisjonen er det aktiviteten rettet mot nye yrkesbygg som avtar mest.
 
Samlet sett er allikevel Rindal trygg på framtida og håper at de som nå er igjen i Moelven skal føle at de har en solid arbeidsplass.
 
- Finansielt har Moelven nærmere tre ganger så mye egenkapital som gjeld og en god likviditetsreserve. Samtidig har konsernet solide eiere. Vi har dessuten gjennomført en del ubehagelige driftsmessige tiltak nettopp for å sikre oss framover. Selv om vi tror det blir et par utfordrende år, vil vi også i år få en sommer med mer bygging enn det er om vinteren. Jeg ser positivt på framtida, sier Rindal.
 
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil 90696910
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil 90 98 06 67 
Direktør for kommunikasjon og personal Kristin Vitsø Bjørnstad 90713701
Kommunikasjonsrådgiver Tom E. Holmlund, mobil 91668668

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker