Moelven tjente 95 millioner

Moelven tjente nærmere NOK 95 millioner på driften i årets tredje kvartal. Det er nesten 90 millioner mer sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Driftsinntekter for konsernet i tredje kvartal ble NOK 1 522 mill (1 780). Akkumulert ble driftsinntekter og driftsresultat henholdsvis NOK 4 749 mill (5 934) og NOK 30 mill (198). Det sterke resultatet i årets tredje kvartal skyldes delvis kapasitets- og kostnadstilpasningene som er gjennomført i mange av Moelvens bedrifter som følge av finanskrisen og en sesongmessig god etterspørsel for byggevarer av tre.
 
- Finanskrisen, som også har rammet Moelven forholdsvis kraftig fra andre halvår i 2008, har gjort det nødvendig å gjennomføre driftstilpasninger for å møte lavere aktivitet i markedet. Det har medført at en del ansatte dessverre har mistet jobben, men at Moelven totalt sett har kommet styrket ut av krisen som en bedre tilpasset bedrift og med et kostnadsbilde som vi nå ser resultatet av, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.

God etterspørsel
Samtidig sier konsernsjefen at etterspørselen etter treprodukter har vært meget god i tredje kvartal, og gir en sesongmessig oppsving som bidrar til resultatfremgangen for sagbruks- og høvleridivisjonen i Moelven.
 
- Etter å ha vært fallende i lengre tid, begynte prisene for industritre å stige mot slutten av andre kvartal 2009. Bakgrunnen for prisoppgangen er store reduksjoner i produksjonen internasjonalt. Samlet har produksjonen falt mer enn etterspørselen, noe som har medført en tilbudssidedrevet prisoppgang på tross av at underliggende etterspørsel ikke er vesentlig forbedret, sier Rindal.
 
Byggsystemdivisjonen i Moelven, som har en stor andel av leveransene til yrkesbyggmarkedet, har derimot hatt en utfordrende markedssituasjon i tredje kvartal.
 
- Byggsystemdivisjonen er den divisjonen som merket konjunkturnedgangen sist og det er flere av bedriftene i den divisjonen som nå har en utilfredsstillende ordrereserve. Dette skyldes lav nybyggaktivitet i yrkesbyggsektoren og rammer særlig byggmodulselskapene, sier Rindal.
 
Nye yrkesbygg lar vente på seg
Rindal mener generelt å kunne si at aktiviteten i Moelvens divisjoner speiler effekten av konjunkturtiltakene godt.
 
- Etterspørselen rundt rehabilitering og tilbygg er god som følge av lave renter og muligheter for skattelette for private i Sverige. Den svake aktiviteten i markedet for nye yrkesbygg viser at det er vanskelig å drive motkonjunkturpolitikk her fordi det er lange planleggingstider. Effekten av tiltakene som er gjennomført er  små for nybygg, mens det også i offentlig sektor er blitt gjennomført mer vedlikehold enn normalt i månedene som er gått, sier Rindal.

Hans Rindal benytter anledningen til å takke sine kolleger for den gode innsatsen igjennom en vanskelig periode.

- Det er Moelvens medarbeidere i alle ledd som har arbeidet hardt og vært sentrale bidragsytere for at vi igjen tjener penger. Jeg er dessverre ikke trygg på at vi er helt ute av krisen ennå, men det frie fallet vi periodevis hadde i året som gikk, tror jeg ikke vi skal se igjen. For Moelvens vedkommende er heldigvis mange av tilpasningene alt gjennomført, sier Rindal.
 
Framtidsutsikter
Til tross for positive signaler i økonomien den senere tiden, forventes innhentingen etter finanskrisen å ta lang tid. Det vil ta tid før den underliggende etterspørselen bedres tilstrekkelig til at det vil gi positive effekter på aktivitetsnivået. Risikoen for en ny, om enn mindre, nedgang når tiltakspakkene er oppbrukt eller de trekkes tilbake, er til stede. Moelvenkonsernet legger derfor stor vekt på å ha tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonen til raskt å kunne tilpasse seg endrede markedsforhold.
 
For konsernet samlet vil fjerde kvartal 2009 samt første kvartal 2010 bli utfordrende på grunn av den normale sesongmessige aktivitetsreduksjonen sammen med den realøkonomiske lavkonjunkturen. Med bakgrunn i de interne kostnads- og effektiviseringstiltak som er gjennomført det siste året, er konsernet imidlertid bedre rustet til å møte utfordringene enn det som var tilfellet på samme tid i fjor.
 
Tømmerprisene vil øke fra fjerde kvartal og dermed øke råstoffkostnaden for konsernets tømmerforbrukende enheter. Det forventes at prisøkningen vil bidra til å bedre råstofftilgangen til sagbrukene.
 
 
For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Direktør for kommunikasjon og personal Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil +47 90 71 37 01
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.600 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 52 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker