Moelvenresultat på NOK 68,1 mill. etter 9 måneder

Moelven-konsernet hadde et resultat før skatt på NOK 68,1 mill etter ni måneder mot NOK 76,2 mill for samme periode i fjor. Driftsresultatet etter ni måneder ble NOK 93,8 mill mot NOK 107,5 mill i fjor. Omsetningen økte med NOK 169,6 mill. til NOK 3.612,7 mill. Resultatnedgangen i tredje kvartal skyldes et svakere resultat for Moelven Treindustri, noe som bare delvis kompenseres av en resultatfremgang for Moelven Byggindustri.

Dette går fram av styrets rapport for 3. kvartal 2003 som ble offentliggjort mandag.
 
For tredje kvartal isolert, ble driftsinntektene NOK 1162,6 mill (1064,5) og driftsresultatet NOK 18,2 mill (31,6). Netto finanskostnader i tredje kvartal var NOK 9,6 mill (9,5) og resultatet før skatt var NOK 7,5 mill (20,9).
 
Styret forventer ingen større endringer verken i markedene for treprodukter eller byggsystemer utover normale sesongmessige variasjonene i fjerde kvartal. Det er en viss usikkerhet knyttet til prisnivået for enkelte produktgrupper innen Moelven Treindustrien mot slutten av året.  Styret forventer at årets resultat blir noe lavere enn fjorårsresultatet.
 
- Vi er ikke fornøyd med resultat etter 3. kvartal, selv om Moelven klarer seg forholdsvis bra sammenlignet med andre aktører i vår bransje, sier konsernsjef Bo B. Borgström i Moelven Industrier ASA i en kommentar. 
 
- Vi har en tilbakegang for sagbrukene vår som skyldes en kombinasjon av noe lavere priser på konstruksjonsvirke i enkelte markeder og høyere råstoffkostnader, spesielt i Sverige. Når det gjelder vår foredlings- og distribusjonsvirksomhet i Moelven Wood er det en mindre resultatnedgang som primært skyldes lave markedspriser for konstruksjonskvaliteter, sier Borgström.
 
Med hensyn til Moelvens Byggindustri framhever Borgström at byggingen av nye yrkesbygg fremdeles er på et lavt nivå i store deler av Sverige og Norge som en følge av stor ledighet, særlig for kontorlokaler i de større byene. - Olje- og gass relaterte prosjekter i Norge er et unntak og Moelven Byggmodul har hatt store leveranser av slike prosjekter så langt i år. Vår norske modulvirksomhet får et godt år, sier konsernsjef Bo B. Borgström.
 
--
Moelv 27. Oktober 2003
Informasjonsavdelingen
Moelven Industrier ASA
 
 
Ønskes nærmere opplysninger kan konsernsjef Bo Borgström kontaktes på
tlf. + 47 99 10 52 00 - eller finansdirkektør Hans Rindal på tlf. + 47 90 69 69 10
 
 
Vedlegg 1: Styrets rapport
                       
 
Her er styrets rapport for 3. kvartal i sin helhet:
 
KONSERN
Etterspørselen for produkter til renovering og tilbygg av boliger har vært på et tilnærmet normalt nivå i de skandinaviske markedene så langt i år. Det er også visse tegn til bedring i etterspørselen etter nye boliger i enkelte regioner, mens aktiviteten i yrkesbyggmarkedet har vært lavere enn normalt. Dette har medført driftsinntekter og resultat for konsernet så langt i år er på samme nivå med året før, men med en svekkelse i tredje kvartal.
 
Ved utgangen av september ble det inngått en foreløpig avtale med eierne av treindustrivirksomheten i Are- Gruppen om salg av virksomheten til Moelven. Styret i Moelven vil ta endelig stilling til avtalen når en pågående gjennomgang av Are gruppens virksomhetene er fullført. Vederlaget for aksjene avhenger bl.a. av resultatet for 2003 og er foreløpig ikke endelig fastlagt.
 
 
Driftsinntekter og resultat
Moelven-konsernets driftsinntekter i årets første ni måneder var på NOK 3612,7 mill, hvilket er noe høyere enn året før (3443,1). Driftsresultatet ble NOK 93,8 mill (107,5) og resultatet før skatt ble NOK 68,1 mill (76,2).
Resultat per aksje utgjorde NOK 0,42 (0,49).
For tredje kvartal isolert, ble driftsinntektene NOK 1162,6 mill (1064,5) og driftsresultatet NOK 18,2 mill (31,6). Finanskostnadene i andre kvartal var NOK 9,7 mill (9,5) og resultatet før skatt var NOK 7,5 mill (20,9). Resultatnedgangen i tredje kvartal skyldes et svakere resultat for Moelven Treindustri, noe som bare delvis kompenseres av en resultatfremgang for Moelven Byggindustri.
 
Balanse og finansiering
Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal samlede eiendeler for NOK 2572,0 mill (2315,6), noe som er en økning fra året før. Av de samlede eiendeler, er i størrelsesorden 60 prosent knyttet til virksomheter i Sverige, og styrkingen av den svenske kronen som har funnet sted det siste året er derfor årsaken til storparten av økningen.
Sysselskatt kapital var ved utgangen av tredje kvartal NOK 1733 mill (1555) og netto rentebærende gjeld var NOK 746 mill (622). Egenkapitalen var NOK 987,0 mill (933,4), tilsvarende en egenkapitalandel på 38,4% (40,3). Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 8,51 (8,04). Kontantstrøm fra driften utgjorde NOK 185,8 mill etter ni måneder (181,0) og NOK 44,6 mill (69,4) i tredje kvartal. Kontantstrømmen etter ni måneder tilsvarte NOK 1,60 per aksje (1,56). Likviditetsreserven som består av kontanter og avtalefestede lånerettigheter, var på NOK 504,8 mill (631,0). Dette er en nedgang sammenlignet med året før, noe som skyldes planlagt nedbetaling av gjeld. Et eksisterende EUR lån tilsvarende NOK 240 mill med forfall ultimo 2004, vil bli refinansiert i løpet av 4. kvartal 2003. Det nye lånet på NOK 400 mill vil være avdragsfritt og ha fem års løpetid.
 
I forbindelse med en eventuell overtagelse av Are-gruppen, vil konsernets egenkapital bli styrket gjennom en fortrinnsrettsemisjon på NOK 118 mill. Basert på de rådende driftsforutsetninger, vil den planlagte refinansieringen
gi konsernet tilstrekkelig finansiell handlefrihet de kommende år.
 
I de ni første månedene er det gjennomført investeringer for i alt NOK 132 mill (78). Investeringene er hovedsakelig normale vedlikeholdsinvesteringer. I tillegg er det investert et betydelig beløp i brannsikring av flere anlegg innen treindustrien.
 
Personalforhold
Konsernets ansatte utførte i årets ni første måneder 2459 årsverk (2936) og det var ved utgangen av tredje kvartal 2902 ansatte (3120). Sykefraværet utgjorde 6,69 prosent (6,84), tilsvarende 34136 hele arbeidsdager (35723).
 
FORRETNINGSOMRÅDENE
TREINDUSTRI
De samlede driftsinntektene for Moelven Treindustri i årets ni første måneder var NOK 2674,9 mill (2554,7) og driftsresultatet var NOK 91,6 mill (94,3). I tredje kvartal var driftsinntektene NOK 893,6 mill (794,9) og driftsresultatet NOK 14,2 mill (33,5). Tilbakegangen var størst for sagbrukene og skyldes en kombinasjon av noe lavere priser på industritre i enkelte markeder og høyere råstoffkostnader, særlig for de svenske produksjonsenhetene.
 
Foredlings- og distribusjonsvirksomheten i Moelven Wood har en mindre resultatnedgang, primært forårsaket av lave markedspriser for konstruksjons kvaliteter. Limtrevirksomheten i Norge har redusert eksportavktivitetene og tilpasset produksjonskapasiteten til hjemmemarkedet, hvilket har gitt bedrede resultater. Den svenske limtrevirksomheten har fortsatt en betydelig eksport som til dels har utilfredsstillende lønnsomhet, og det er gjennomført endringer i bemanningen som delvis vil få virkning i fjerde kvartal.
 
BYGGINDUSTRI
Byggingen av nye yrkesbygg er fremdeles på et lavt nivå i store deler av Sverige og Norge som en følge av stor ledighet, særlig for kontorlokaler i de større byene. Olje- og gass relaterte prosjekter i Norge er et unntak og Moelven Byggmodul har hatt store leveranser av slike prosjekter så langt i år. For Moelven Bygginnredning, utgjør rehabiliterings arbeider en større andel enn normalt.
 
De samlede driftsinntektene for Moelven Byggindustri var i årets første ni måneder NOK 959,9 mill (904,6) og driftsresultatet var NOK 28,6 mill (28,6). Resultatet er belastet med engangskostnader på NOK 7 mill (0,0) som i hovedsak knyttet seg til vedtaket om å selge byggmodulvirksomheten i Kirkenes. Dette ble gjennomført i første kvartal.
I tredje kvartal var driftsinntektene NOK 279,2 mill (276,0) og driftsresultatet NOK 9,8 mill (6,1). Resultatfremgangen skyldes god gjennomføring av flere offshore prosjekter og god kostnadskontroll i de fleste virksomheter, og kommer på tross av at byggmodulvirksomheten i Säffle har uttilfredsstillende resultater.
 
Øvrige virksomheter
I tillegg til konsernets fellesfunksjoner, inneholder området andre aktiviteter som ikke er en del av konsernets
kjernevirksomhet. Driftsinntektene i årets ni første måneder var NOK 33,8 mill (46,6) og driftsresultatet var NOK -26,4 mill (-15,4). I tredje kvartal var driftsinntektene NOK 9,7 mill (11,0) og driftsresultatet NOK -9,8 mill (-8,0). Resultatsvekkelsen skyldes for en stor del avvikling av virksomhet som ikke knytter seg til konsernets
kjerneområder.
 
UTSIKTER
Det forventes ingen større endringer verken i markedene for treprodukter eller byggsystemer utover normale sesongmessige variasjonene i fjerde kvartal. Det er en viss usikkerhet knyttet til prisnivået for enkelte produktgrupper innen Moelven Treindustrien mot slutten av året.
 
Styret forventer at årets resultat blir noe lavere enn året før.
 
Moelv, den 22. oktober 2003.
Styret i Moelven Industrier ASA
 
Hele pressemeldingen inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker