Moelvens beste halvårsresultat

Moelven-konsernets samlede driftsinntekter i første halvår 2000 ble NOK 2408,7 mill mot NOK 1751,7 mill på samme tid i fjor. Denne veksten skyldes i hovedsak overtakelsen av treindustrien i Forestia AS. Driftsresultatet i perioden ble NOK 88,0 mill, mot NOK 38 mill for samme periode i fjor.
- Dette er Moelvens beste halvårsresultat noensinne. Nå er oppkjøpet av Forestia AS gjennomført, og vi ser allerede resultater av den igangsatte samordningen av selskapene innenfor treindustrien, sier konsernsjef Frode Alhaug.”KONSERNET
Konkurransetilsynet godkjente den 29. mai Moelvens overtagelse av treindustrivirksomheten i Forestia AS. Dette var det siste formelle forbehold før overtagelsen kunne gjennomføres som avtalt. Forestia AS er dermed inkludert i Moelvens regnskap med virkning fra og med 17. januar. Dette innebærer at regnskapet for første kvartal er korrigert.

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene i første halvår ble NOK 2408,7 mill mot NOK 1751,7 mill på samme tid i fjor. Omsetningsveksten knytter seg til treindustri- og limtreselskapene og skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia AS. Driftsresultatet ble NOK 88,0 mill (38,3). Dersom virksomheten i Forestia AS inkluderes i 1999, ville resultatet i samme periode i fjor vært NOK 42 mill.
Ordinært resultat for første halvår før beregnet skatt ble NOK 50,5 (15,8). Konsernets beregnede skatt er negativ med NOK 5,9 mill. Dette skyldes at beregnet skatt i andre kvartal er redusert med NOK 20,0 mill som en følge av fornyet vurdering av mulighetene for å nyttegjøre seg fremførbare underskudd knyttet til svenske enheter kjøpt i 1998.
Ordinært resultat for første halvår etter beregnet skatt og minoritets-interesser ble NOK 56,4 mill. Resultat per aksje utgjorde NOK 0,49 (0,13). Kontantstrøm fra driften var i første halvår NOK 134,0 mill, hvilket tilsvarte NOK 1,16 (0,78) per aksje.
For annet kvartal isolert sett, økte driftsinntekter og driftsresultat, både sammenlignet med første kvartal og samme periode året før. Driftsinntektene ble NOK 1282,7 mill (939,9) og driftsresultatet ble NOK 49,8 mill (20,4).
Antall ansatte i konsernet ved utgangen av første halvår var 3170 (2323).

Balanse og finansiering
Totalkapitalen var ved utgangen av første halvår NOK 2770,3 mill (2056). Økningen skyldes hovedsakelig overtagelsen av Forestia AS. I tillegg er beholdninger og fordringer noe større enn normalt for årstiden. Sysselsatt kapital var NOK 2044 mill (1504). I løpet av andre kvartal er sysselsatt kapital økt med NOK 69 mill, hvilket skyldes normale sesongvariasjoner. Avkastning på sysselsatt kapital var i første halvår 9,5 prosent (5,3).
Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av første halvår NOK 1156 mill (845) og likviditetsreserven var NOK 348 mill (273). Investeringer i produksjons-midler i første halvår var NOK 23 mill. Det lave investeringsnivået skyldes at de tekniske anlegg har en god standard og er dimensjonert slik at de fleste virksomhetsområder har en vesentlig kapasitetsreserve uten kapasitetsøkende investeringer.
Konsernet har i løpet av andre kvartal økt beholdningen av egne aksjer til 1,2 mill.
Konsernets egenkapital var NOK 887,8 (658,9), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,0 prosent. Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,74 (7,11).

UTSIKTER
Etterspørselen fra hjemmemarkedene i Norge og Sverige forventes å ligge på et stabilt og godt nivå i andre halvår for Moelvens forretningsområder. Innen Treindustrien eksporterer særlig de svenske selskapene en stor del av produksjonen, og valutaforholdene vil derfor påvirke resultatene noe. Konsernets limtrevirksomheter har normal etterspørsel for årstiden og god avsetning i Japan. Områdene Bygg & Prosjekt og Innredninger merker begge en noe svakere nybyggaktivitet i Norge, men ordrereserven er god og etterspørselen etter varer og tjenester i det svenske markedet vil kompensere for nedgangen i Norge.
Styret forventer at Bygg & Prosjekt vil få et bedre resultat i andre halvår. Resultatet for Limtre og Innredninger forventes å forbli på samme nivå som i fjor. For treindustri-selskapene forventes en klar resultatfremgang, også for de nye selskapene som ble overtatt fra Norske Skogindustrier ASA. For konsernet samlet, gjør dette at resultatet vil bli vesentlig bedre enn i 1999.”

Dersom pressen ønsker ytterligere kommentarer fra konsernsjef Frode Alhaug, skal dette avtales med sekretær Ingebjørg Koppang på telefon 62 34 71 08.
Finansdirektør Hans Rindal treffes på mobiltelefon 90 69 69 10 – etter klokken 10.00.

Øvrig informasjon, grafer, tabeller m.m. er lagt ut på internett, og finnes:
1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs,
2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller
på Moelvens web-sider: http://www.moelven.com

Moelv, 16. august 2000 <br>Oddvar Hemsøe, informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner