Rekordhøy aktivitet for Moelven

- Beste resultat siden år 2000

Moelven har samlet økt driftinntektene med NOK 232 mill fra året før og satte omsetningsrekord med over NOK 6 mrd for 2005. Konsernet leverte samtidig et driftsresultat samlet for 2005 på NOK 159 mill sammenliknet med NOK 70 mill året før. Resultat før skatt ble NOK 113 mill (17). Det er konsernets beste siden år 2000.

Driftsinntektene i fjerde kvartal ble NOK 1.528 mill, mot NOK 1.380 mill i tilsvarende periode i fjor. Økningen kommer fra alle tre divisjoner og skyldes høyere markedsaktivitet samt økt produksjonskapasitet innen Byggmoduler. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble NOK 46 mill sammenlignet med 6 mill i samme periode i 2004. Forbedringen skyldes interne effektiviseringstiltak og noe bedrede priser i enkelte markeder. Ordinært resultat før skatt i 4. kvartal ble NOK 37 mill (minus 9). Resultat etter skatt utgjorde NOK 22 mill sammenlignet med minus NOK 23 mill i tilsvarende periode i fjor. Resultatet per aksje samlet for året 2005 ble 0,52 sammenliknet med minus 0,02 på samme tid i fjor.
 
Fokus på effektiviseringstiltak
- Det gode resultatet har flere årsaker. Markedene konsernet opererer i har hatt en positiv utvikling i 2005, og årets siste kvartal ble avsluttet med en markedsaktivitet som var noe høyere enn tidligere år.  Vi har de siste to årene hatt fokus på å samordne virksomhetene vi har kjøpt opp i årene før. Det har fra og med 2004 blitt iverksatt en rekke interne effektiviseringstiltak, hvorav mange nå har begynt å gi resultateffekter, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Er tilfreds - men samordningsarbeidet må fortsette
Rindal er tilfreds med den positive resultatutviklingen i 2005, men konstaterer samtidig at den har funnet sted i en periode med god etterspørsel etter de fleste av konsernets produkter og tjenester.  - Selv om resultatforbedringen fra foregående år er betydelig, må allikevel effektiviseringsarbeidet og samordning av virksomhetene fortsette for å styrke konsernets stilling ytterligere, sier Rindal.

Jevn framgang i alle Moelvens divisjoner
For divisjonene Timber og Wood skyldes fremgangen primært at det har vært i gangsatt flere interne tiltak med sikte på å redusere kostnader. Samtidig har større fokus på økt råstoffutnyttelse i begge divisjoner gitt positive effekter. Byggsystemer har hatt en jevn fremgang i divisjonens samtlige virksomhetsområder (limtre, byggmoduler og bygginnredning). Den er hovedsakelig knyttet til interne forbedringer, men det har også vært positiv markedsutvikling på enkelte områder.
 
Utsikter
Moelvens styre forventer en samlet etterspørsel etter konsernets produkter som er på nivå med året før. Bygging av nye boliger i Norge er forventet å flate ut eller avta, mens aktiviteten innen yrkesbygg er forventet å øke noe. Samlet sett hadde virksomhetene i Byggsystemdivisjonen en ordrereserve ved starten av året som er noe bedre enn normalt. For sagbruksvirksomheten, er tilstrekkelig tilgang av lokalt råstoff en viktig forutsetning for lønnsomhet, og i enkelte regioner kan det bli nødvendig å foreta tilpasninger av driftskonseptene på grunn av redusert råstofftilgang.
 
De planlagte investeringene i eksisterende anlegg er økt betydelig for 2006 sammenlignet med tidligere år. De fleste investeringer vil gi effekt mot slutten av året. Samlet sett forventer styret driftsinntekter og resultat i 2006 som er på nivå med året før.

Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

For ytterligere informasjon: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10 <!-- hugin-supplied --><br> Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68 <!-- hugin-supplied --><br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker