Resultatet etter første kvartal 2001

Stabil utvikling for Moelven

· Resultat på nivå med året før.

· Økt omsetning i Byggindustri i svakt norsk marked.

· Tilfredsstillende etterspørsel etter limtre i hjemmemarkedene.

· Lav kapitalbinding.

Moelven Industrier hadde i første kvartal et resultat på nivå med året før. Konsernsjef Frode Alhaug betegner resultatet som tilfredsstillende, markedsforholdene tatt i betraktning. 'Vår byggindustri har hoveddelen av sine leveranser i det norske og svenske markedet for yrkesbygg. I tillegg til at byggeaktiviteten normalt er noe lavere i vintermånedene, hadde konjunkturavgiften en negativ virkning i år. Selv om politikerne snudde i denne saken alt midt i januar, var det en del planleggingsarbeid og byggeprosjekter som ble utsatt, ' sier Alhaug.

Prisene på industritre av gran i de internasjonale markedene har blitt redusert i løpet av første kvartal. 'Negativ prisutvikling vises normalt godt i våre regnskaper', sier Alhaug, 'men i først kvartal har vi klart å holde resultatet på nivå med året før. Dette skyldes hovedsakelig de interne tiltak som er gjennomført i forbindelse med overtagelsen av Forestia'.Prisene på industritre av gran i de internasjonale markedene har blitt redusert i løpet av første kvartal. 'Negativ prisutvikling vises normalt godt i våre regnskaper', sier Alhaug, 'men i først kvartal har vi klart å holde resultatet på nivå med året før. Dette skyldes hovedsakelig de interne tiltak som er gjennomført i forbindelse med overtagelsen av Forestia'.


I utdrag fra kvartalsrapporten per 1. kvartal 2001 fra styret i Moelven Industrier ASA, heter det:

'Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter i første kvartal ble NOK 1100,6 mill. Dersom Forestias driftsinntekter inkluderes for hele første kvartal i fjor, ville driftsinntektene til sammenligning ha vært NOK 1208,3 mill. Nedgangen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig lavere aktivitet innen deler av Moelven Timber og Moelven Modulbygg.


Driftsresultatet ble NOK 32,4 mill (38,2), mens ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 17,9 mill (17,9). Resultatet etter beregnet skattekostnad og minoritetsinteresser ble NOK 13,3 mill (12,9). Dette utgjorde NOK 0,12 (0,11) per aksje.

Kontantstrøm fra resultatposter var NOK 54,5 mill (59,9), tilsvarende NOK 0,47 (0,52) per aksje.

Netto finanskostnader ble NOK 14,5 mill (20,3). Reduksjonen skyldes lavere kapitalbinding en året før.

Antall ansatte i konsernet ved utgangen av første kvartal var 3034 (3200).

Balanse og finansiering

Totalkapitalen økte av sesongmessige årsaker fra NOK 2345,2 mill ved årsskifte til NOK 2572,3 mill (2615,3) ved utgangen av første kvartal. Sysselsatt kapital var NOK 1660 mill (1969) og netto rentebærende gjeld var NOK 775 mill (1121). Investeringer i produksjonsmidler i første kvartal var NOK 28 mill (12).

Den reduserte kapitalbindingen skyldes integrasjonsarbeidet som er gjennomført etter overtagelsen av Forestia, en svekkelse av den svenske kronen og noe lavere aktivitet enn på samme tid i fjor. Rentabiliteten på sysselsatt kapital var 7,9 prosent (8,5).

Likviditetsreserven var ved utgangen av første kvartal NOK 562,6 mill (639,1) . Etter utgangen av kvartalet er det gjennomført en refinansiering av en av konsernets lånefasiliteter på NOK 450 mill. Lånet er gitt av en gruppe nord europeiske banker og løper til 2008.

Egenkapitalen var ved utgangen av første kvartal NOK 884,8 mill (848,6). Dette gir en egenkapitalandel på 34,4 prosent (32,4) og en egenkapital per aksje på NOK 7,73 (7,44). Det er i første kvartal kjøpt 233.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 7,92 per aksje, og beholdningen egne aksjer utgjør 4.667.071 stk.

Utsikter
Prisene for industritre av gran i de europeiske markedene har hatt en svak utvikling også i annet kvartal, noe som vil få betydning for resultatet i Timber. Innen Wood og Limtre forventes de normale sesongvariasjoner å gi høyere aktivitet i de kommende kvartaler. Innen Moelven Byggindustri har alle bedriftene en god ordrebeholding og det er forventet en tilfredsstillende aktivitet fremover. Samlet sett, vurderer styret resultatet for inneværende år å bli på nivå med året før.


Kvartalsrapporten er lagt ut på internett, og finnes:

1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs,

2. på Hugin: www.huginonline.no/MOE,

eller via Moelvens web-sider: www.moelven.com

Moelv, 2. mai 2001, <BR>informasjonsavdelingen <BR> <BR>For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Frode Alhaug treffes på telefon 62347101 (alternativt mobiltelefon 90 64 48 75) , og finansdirektør Hans Rindal på telefon 62347216 (mobiltelefon 90 69 69 10).

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner