Resultatforbedring for Moelven i 3. kvartal

Moelvens samlede driftsinntekter for årets ni første måneder var NOK 2567,0 millioner. Dette ga et driftsresultat på NOK 57,6 millioner. Sammenliknet med fjoråret, representerer dette en framgang på cirka NOK 23 millioner.
- Årets ni første måneder har vært preget av god aktivitet. Vi har gode resultater innenfor forretningsområdene Bygg og Prosjekt og Innredninger. Limtregruppen fortsetter resultatfremgangen i tredje kvartal. For de trebearbeidende virksomhetene i konsernet er bildet derimot mer nyansert. Sagbruksvirksomheten har hatt vanskelige rammebetingelser som følge av et misforhold mellom ferdigvarepriser og råstoffkostnader. Dette gjelder særlig for produkter av furu. Resultatene innenfor dette området er ikke tilfredsstillende. Derimot har foredlingsvirksomheten en bedre utvikling, og har samlet et driftsresultat på NOK 10,7 millioner hittil i år. Selv om vi totalt sett forventer en bedring i fjerde kvartel for treindustrien, viser den vanskelige situasjonen som bransjen er oppe i hvor viktig det er å lykkes i fusjonen med Forestia. Det arbeidet er vi godt i gang med, sier konsernsjef Frode Alhaug i Moelven Industrier ASA.


”Driftsinntekter og resultat for konsernet

Driftsinntektene i årets første ni måneder utgjorde NOK 2567,0 mill (2225,1). Driftsresultatet ble NOK 57,6 mill (38,0), hvilket er tyve millioner bedre enn på samme tid i i fjor. Sammenlignet med proformatall der Westwood og Notnäs inkluderes i tallene for hele 1998, er omsetningen på samme nivå, mens driftsresultatet viser en forbedring på NOK 41 mill. Netto finanskostnader utgjorde NOK 34,6 mill (38,3) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 23,0 mill (0,7). Beregnet skattekostnad på ordinært resultat utgjør NOK 9,7 mill. På grunn av utsatte skattefordeler, vil ikke skatten bli betalbar.
Etter tre kvartaler utgjør resultatet etter beregnet skatt og minoritetsinteresser NOK 0,15 per aksje. Kontantstrøm per aksje er NOK 1,14.
Driftsinntektene i tredje kvartal var NOK 815,3 mill (822,5) og driftsresultatet var NOK 19,3 mill (12,1). Netto finanskostnader utgjorde NOK 11,3 mill (17,7) og ordinært resultat før skattekostnad ble NOK 7,2 mill (-6,0).
Balanse og finansiering

Sysselsatt kapital var ved utgangen av tredje kvartal NOK 1421 mill (1349). Av økningen i forhold til året før, skyldes ca. NOK 60 mill tilpasningen til ny regnskapslovgivning. I løpet av tredje kvartal i år er sysselsatt kapital redusert med NOK 83 mill. Nedgangen er typisk for årstiden, men utgjør NOK 33 mill mer enn i samme kvartal året før. Rentabilitet på sysselsatt kapital var 5,6 % (4,7).
Netto rentebærende gjeld var NOK 760 mill (770) og er redusert med NOK 85 milli løpet av tredje kvartal. Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter, var NOK 346 mill (177).
I årets første ni måneder har konsernet en kontantstrøm på NOK 106,0 mill (66,6). Investeringer i anleggsmidler i samme periode utgjorde NOK 39 mill (69).
Konsernets egenkapital var NOK 661 mill (579), tilsvarende en egenkapitalandel på 33,5 % (29,3). Per aksje utgjorde egenkapitalen NOK 7,14 (6,81).
Moelven – Forestia

Arbeidet med å få gjennomført en fusjon med treindustridelen av norske Skogindustrier ASA’s datterselskap Forestia AS fortsetter som forutsatt og som bekjentgjort i tidligere børsmeldinger. Forestia produserer årlig cirka 700.000 m3 trevarer fordelt på 9 sagbruk og nær 300.000 m3 foredlet trevare på 9 foredlingsvirksomheter.
I forutsetningene for fusjonen er det avtalt at verdien av treindustridelen i Forestia gjøres opp med 26,4 mill. aksjer i Moelven Industrier ASA. I tillegg overtar Moelven netto rentebærende gjeld per 30.06.1999 på NOK 325 mill.
Styret forventer at en samordning av Forestia og Moelvens treindustrier skal gi betydelige og nødvendige synergieffekter.
Utsikter

Styret forventer et noe bedre resultat for sagbruksvirksomheten og fortsatt god aktivitet for de øvrige forretningsområdene i siste kvartal, og styret forventer et årsresultat for 1999 som er bedre enn foregående år. Som en følge av sesongmessige variasjoner og fortsatt begrenset investeringsaktivitet, vil kapitalbindingen reduseres ytterligere frem mot årets slutt.
Konsernets kritiske datasystemer er gjennomgått for å sikre at overgangen til år 2000 kan skje på en kontrollert måte.
Det er fremskritt i de pågående forhandlinger med Norske Skogindustrier ASA om en samordning av treindustrivirksomheten i Forestia AS med Moelvens tilsvarende virksomheter. Selv om det gjenstår å avklare punkter av både forretningsmessig og formell karakter, antar styret at alle vesentlige forhold vil være avklart mot slutten av året.”

Moelv, 29. oktober 1999 <br>Oddvar Hemsøe <br>informasjonssjef <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner