Solid resultat for MoelvenMoelven Industrier

Utdrag fra styrets beretning:

Driftsinntekter og resultat - konsernet
Moelven har hatt et høyt aktivitetsnivå første tertial 1997. Alle forretningsområder har omsetning i overkant av forventningene, selv om en sterk norsk krone begrenser konsernets konkurranseevne på noen eksportmarkeder.

Samlede driftsinntekter ble NOK 776 mill. mot NOK 624 mill. i første tertial 1996. Periodens omsetning er høyere enn Moelven har hatt i noe tidligere år. Sammenlignet med starten for de to foregående år skyldes veksten både noe bedrede priser for treindustri og økt volum i hele konsernet.

Driftsresultat etter avskrivninger ble NOK 42,8 mill. Første tertial 1996 var resultatet minus NOK 2 mill. Avskrivninger i perioden var NOK 23,2 mill.
Driftsmargin etter avskrivninger ble 5,5 prosent.
Netto finansielle poster var minus NOK 11 mill., og resultat etter finansielle poster før skatt ble NOK 31,6 mill. Resultatet er følgelig et av de bedre første tertialresultater for Moelven, med Innredningsgruppen og Limtre klart bedre enn man normalt forventer første tertial. Faste og indirekte kostnader for hele konsernet er på samme nivå som foregående år.
Resultatet gir en cash-flow på NOK 55 mill. så langt i år.

Treindustriens svært pressede situasjon gjennom 1996 ble noe bedret i siste tertial, og forretningsområdet har relativt sett hatt en god periode gjennom vinteren. Produksjonskapasiteten er fullt utnyttet ved sagbrukene, og det er ikke bygget opp ferdigvarelager av betydning i vinter. Prisene har ved utgangen av perioden ligget på et akseptabelt nivå i forhold til de foregående to år. Det har i noen grad lykkes å kompensere økt norsk kronekurs med bedret kostnadseffektivitet.
Gruppens foredlingsselskap har mindre marginer i starten på en periode med prisoppgang på råstoffet. Treindustrigruppens samlede driftsresultat var NOK 30,8 mill.
Sagbrukenes driftsmargin i Norge og Sverige er nær 10 prosent.

Balansen mellom treindustri og de øvrige tre forretningsområder er opprettholdt i 1997, både når det gjelder omsetning og resultater.
Innredningsgruppen har igjen levert gode resultater, og bedre enn det man tidligere har hatt i starten på året. Fortsatt er aktiviteten svært lav i det svenske yrkesbyggmarkedet, hvor eiendomsutvikling nesten utelukkende skjer i etablert industri og for eget behov.
Aktiviteten i Norge er god, og Nordia styrker sin posisjon i det norske yrkesbyggmarked. Gruppen hadde et driftsresultat i første tertial på NOK 9 mill., i tillegg kommer finansinntekter på NOK 3 mill.

I Limtregruppen er første tertial produksjonsmåneder for vår- og sommerleveranser, og lagerøkninger blir vurdert til tilvirkningskost.

Limtregruppens selskap på Moelv, Moelven Limtre AS, har gjennomført total ombygging av hovedproduksjonslinjen ved fabrikken, en samlet investering på ca. NOK 30 mill. I tillegg er det tatt i bruk en ny prosjektfabrikk for bearbeiding av større og tyngre konstruksjoner. Hensyntatt dette, er gruppens pluss/minus null resultat første tertial tilfredsstillende.

I Bygg og Prosjekt har Moelven Hako AS hatt full produksjon i de normalt stillere vintermåneder. Likeledes har Moelven Engineering AS hatt god ordresituasjon og full beskjeftigelse.
Bygg og Prosjekt hadde et driftsresultat for første tertial på NOK 9,4 mill. mot NOK 1,2 mill. i 1996. Ordresituasjonen for selskapene er god.

Konsernets øvrige aktiviteter inklusive felleskostnader, FoU-aktiviteter, etc., utgjør samlet pr. første tertial en kostnad på ca. NOK 6 mill., som er samme nivå som 1996.

Finansiell status
Konsernets netto rentebærende gjeld i utgangen av første tertial er NOK 515 mill., som er NOK 35 mill. høyere enn samme tid forrige år. Oppkjøpet av Moelven Øresø Limtræ AS i annet tertial 1996 økte gjelden med cirka NOK 25 mill. Konsernets datterselskaper har normale lagre for årstiden, men et generelt høyere aktivitetsnivå og investeringen ved Moelven Limtre AS binder mer kapital. Selskapenes beholdninger reduseres gradvis gjennom annet tertial og i tråd med normale årstidssvingninger.
Konsernets totalkapital er NOK 1190 mill., og dette er noe høyere enn ved inngangen av året som følge av aktivitetsnivået. Totalbalansen vil fortsatt ikke overstige 50 prosent av samlet omsetning ved utgangen av året.
Konsernets egenkapital er bedret med cirka 1 prosentpoeng fra inngangen til året, og med cirka 4 prosentpoeng fra samme periode forrige år.
Egenkapitalen er pr. 30. april NOK 330 mill., og egenkapitalandelen nær 28 prosent. Denne vil fortsatt bedres gjennom året.


Utsikter
Inngangen til driftsåret 1997 var en god videreføring av utviklingen mot slutten av 1996 for Treindustri og Limtre. Innredninger og Bygg og Prosjekt har et godt aktivitetsnivå og en god ordrereserve for annet tertial.
Ingen av Moelvens selskaper opererer normalt med lange ordrereserver, og i den grad selskapene er prosjektengasjert, er dette av middels lang varighet.
Den økte omsetningen tidlig på året er en positiv bekreftelse på at selskapene har etablerte kundeforhold som avtar de varer som løpende blir produsert. Treindustrigruppens marginer antas å ha nådd et nivå som vil flate ut, men opprettholdes gjennom 1997.
Moelvens engasjement i Russland gir bedre sikkerhet for tømmerforsyning dersom den lokale tømmertilgang skulle svikte i kortere eller lengre perioder gjennom høsten.

Flere av selskapene har Tyskland som sitt viktigste eksportmarked, og det er lite som tyder på at det tyske markedet vil endres vesentlig i 1997.

Det tyske markedet vil ikke være en nødvendige trekkraft for å gi ekstra marginer. Særlig vil Limtre fortsatt måtte arbeide hardt for å oppnå nødvendig lønnsomhet. En sterk krone representerer en generell risiko for de norske eksportbedriftene.
En samlet vurdering er allikevel positiv for året som helhet, og med et nøkternt investeringsnivå for året, vil konsernet styrke sin egenkapital og sikre en finansiell plattform for videre utvikling.

Ved utgangen av første tertial, arbeides det som meddelt gjennom meldinger til børs og presse, med en fremtidig bedret bransjestruktur for treindustri i Norge. Arbeidet tar sikte på en fusjon med Norske Skogindustriers trelast- og plateselskaper, med Moelven som overtakende selskap.

Tertialrapporten er klar for nedlastning på http://www.huginonline.no/MOE/DR/moe97t1.pdf

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt konsernsjef Frode Alhaug, tlf 62 34 71 01.

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner