Solid resultatforbedring for MoelvenMoelven Industrier

Konsernets driftsinntekter for første og annen tertial 1997 var NOK 1.527 mill. mot NOK 1.321 mill. i 1996, en vekst på 15%. Veksten er i hovedsak knyttet til forretningsområdet Treindustri, som både har høyere volum og bedre priser sammenlignet med forrige år. De øvrige forretningsområder har også noe høyere omsetning enn foregående år.

Driftsresultatet etter avskrivninger var NOK 81 mill. mot NOK 21 mill. i 1996. Ordinære avskrivninger for første og annen tertial samlet var NOK 46 mill., samme nivå som forrige år. Dette gir en positiv cashflow på cirka NOK 120 mill. før investeringer og finansposter. Netto finansielle poster var NOK 23 mill., og resultat før skatt var NOK 57 mill. Resultat før skatt per annen tertial i 1996 var NOK 1 mill. Konsernets skatteposisjon er slik at det ikke vil oppstå skatt på norske og danske selskap i 1997. Per annen tertial er beregnet skattekostnad for de svenske selskap på NOK 6 mill.

Driftsresultatet for konsernet per annen tertial tilsvarer en driftsmargin på 5,3 prosent og på linje med de krav og forventninger som er stilt. Per annen tertial er resultatet bedre enn konsernet har hatt i noe tidligere år. Utviklingen fra 1996 og gjennom første tertial 1997 har vært positiv for de fleste av konsernets datterselskaper.

Treindustri har sterk resultatforbedring i forhold til samme periode 1996. Produksjonskapasiteten har vært fullt utnyttet med unntak av noe driftsforstyrrelser ved ombygging av Moelven Dalaträ AB, og det er opprettholdt et godt prisnivå på leveranser til og med august. Tømmersituasjonen er tilfredsstillende for alle sagbrukene. Det har gjennomgående vært god tilgang fra lokale leverandører både i Norge og Sverige. I tillegg er cirka 150.000 m3 tatt hjem fra Russland, hvorav 100.000m3 av importen er videresolgt. Salget av Treindustrigruppens produkter på det internasjonale marked for høsten viser en viss endring i prisbildet. Etterspørselen i august var svakere enn enkelte av de større aktørene hadde regnet med, og store produksjonsvolum i Sverige og Finland har skapt et viss press på markedet. Prisene som er oppnådd for tredje og fjerde kvartal på de viktigste europeiske markeder og Japan er lavere enn prisene oppnådd for første halvår. Det forventes derfor noe lavere marginer for tredje tertial enn hittil i år.
Gruppens foredlingsselskaper har hatt varierende markedsbetingelser. Tre av selskapene har hatt normal produksjonstakt og tilfredsstillende lønnsomhet. Et selskap med betydelige kundeforhold til Japan har redusert aktiviteten. Samlet driftsresultat for Treindustri per annen tertial var NOK 58 mill., som tilsvarer en driftsmargin på syv prosent.

Innredningsgruppen har fortsatt den gode resultatutviklingen fra foregående år og første tertial. Aktiviteten i Norge har vært god gjennom sommeren, og også i Sverige har det vært en forsiktig oppgang. Innredningsgruppen har et driftsresultat for første og annen tertial samlet på NOK 18 mill. Selskapets driftsform gir finansielle inntekter som følge av avregningstidspunkt i forhold til ferdigstillelse av prosjektene. Dette medfører finansinntekter på NOK 6 mill. i perioden. Finansinntektene regnes derfor som driftsrelaterte inntekter, og gir gruppen et resultat på NOK 24 mill. Driftsinntektene i perioden er NOK 258 mill. som gir en samlet resultatmargin på 9,2 prosent.

Limtregruppen har ikke tilfredsstillende resultatutvikling hittil i år. Driftsinntektene var NOK 278 mill. og på samme nivå som i 1996, uten at det har vært mulig å ta ut tilfredsstillende marginer. Driftsresultatet var per annen tertial NOK 1,5 mill. Resultatet er preget av den utvikling limtrebransjen har hatt gjennom de siste årene, med stor utbygging av kapasitet i Europa, og større tilbud enn etterspørsel. Resultatet er også påvirket av igangkjøring av ny produksjonslinje ved gruppens selskap i Norge, Moelven Limtre AS. Produksjonstakten per dato er tilfredsstillende og i henhold til forventninger, og tredje tertial vil bli bedre for det norske selskapet. Gruppens svenske datterselskap, Moelven Töreboda Limträ AB, har tilfredsstillende resultater hittil i år. Med presset markedssituasjon i Europa, har Töreboda hatt store leveranser til Japan, og den midlertidige tilbakegangen på det japanske markedet gir mindre marginer for Töreboda ut året.
I Danmark belaster det nyervervede selskapet, Moelven Øresø Limtræ AS, fortsatt resultatet, men samlet for de to selskapene i Danmark er utviklingen positiv i forhold til inngangen til 1997. Det forventes en positiv resultatutvikling i siste tertial. På kort sikt legger gruppen stor vekt på å bedre konkurranseevne gjennom kostnadsbesparende tiltak, og vil opprettholde markedsandeler som står i forhold til den produksjonskapasitet selskapene har.

I forretningsområdet Bygg og Prosjekt har Moelven Hako AS og Moelven Engineering AS hatt god beskjeftigelse gjennom hele året, og samlede driftsinntekter per annen tertial på NOK 197 mill. Driftsresultatet er NOK 15 mill., som tilsvarer en driftsmargin på nær åtte prosent. Ordresituasjonen for selskapene er god og tilsier full beskjeftigelse ut 1997. Utviklingen av skolepaviljonger for 6 års reformen har gitt god uttelling for Moelven Hako AS i annen tertial. Selskapet leverer nå skoler både for permanent og midlertidig bruk, og det er lagt stor vekt på å utvikle et konsept hvor inneklima tilfredsstiller de høyeste krav. Tilbakemeldingene fra markedet på disse produktene er svært positive.

Aktiviteten i selskapet Moelven Nor East (Russland) har vært høy i 1997 med avslutning av utbyggingsprosjektet i Luga i september. Prosjektet er en god referanse for konsernets videre satsninger i Russland, og har gitt et godt økonomisk resultat. Selskapet vil også inneværende år forestå import av nær 250.000 m3 tømmer i samarbeid med Nor East Timber AS.

Konsernets øvrige aktiviteter inklusive felleskostnader og FOU-aktiviteter, utgjør samlet per annen tertial en kostnad på cirka NOK 11 mill. som er samme årstakt som 1996.

Finansiell status
Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av annen tertial var NOK 425 mill. mot NOK 490 mill. på samme tid i 1996. Konsernets totalkapital var NOK 1.142 mill. Nedgangen i rentebærende gjeld fra NOK 515 mill. første tertial skyldes noe lavere kapitalbinding, en positiv kontantstrøm fra driften og salg av virksomheten Byggeland. Byggevarehuset Byggeland som Moelven eide sammen med Varner-Gruppen ble solgt til Maxbo-kjeden i august 1997. Foreløpig likviditetseffekt fra salget er cirka NOK 50 mill. Den endelige avregning av salget var ikke foretatt ved utgangen av annen tertial, og salgsgevinsten er ikke inntatt i resultatene.

Datterselskapenes beholdninger er som forventet gradvis redusert gjennom sommeren, og bundet kapital tilsvarer cirka 25 prosent av årstakt for driftsinntekter. Konsernets egenkapital er nå NOK 346 mill. som tilsvarer konsernets aksjekapital. Egenkapitalandelen er 30,2 prosent, en bedring fra 26 prosent annen tertial 1996. Samlede investeringer i maskiner og utstyr hittil i år er NOK 64 mill. Dette inkluderer ny produksjonslinje ved Moelven Limtre AS.

Utsikter
Det norske hjemmemarkedet har vært bra, og utsiktene for resten av året er gode.
Det japanske markedet har hatt stor betydning for to av konsernets selskaper. Utviklingen her har ikke vært tilfredsstillende gjennom 1997, og det vil bli noe lavere aktivitet enn de forventninger selskapene hadde. På det europeiske marked forventes etterspørselen å forbli stabil i volum, men med et vedvarende lavere prisnivå på limtre og en viss usikkerhet for trelast. Markedssignalene for fjerde kvartal viser nedadgående pristendenser. Det vil ikke være mulig å opprettholde de marginer sagbrukene har hatt første halvår, og det legges nå stor vekt på å få en viss tilpasning i råstoffkostnadene i løpet av siste kvartal. I det lengere perspektiv synes det å være balanse mellom tilbud og etterspørsel på det internasjonale tremarkedet. De kortsiktige forstyrrelser som i stor grad henger sammen med reduserte byggeaktiviteter i Japan og store produksjonsvolum fra Sverige og Finland, bør kunne stabiliseres første halvår 1998.
Den gode aktiviteten i det amerikanske byggemarked avtar stor eksport fra Canada som igjen demper presset på Japan. Moelvens datterselskaper har god ordrereserve, og tredje tertial vil bli tilfredsstillende for alle forretningsområder. Selskapene vil ha god konkurransekraft ved inngangen til 1998.

Konsernets finansielle situasjon er god.

Moelv, 24. september 1997

Styret i Moelven Industrier ASA


For ytterligere informasjon, ring telefon 62347101.
Meldingen ligger sammen med tertialrapporten på Hugin Online: http://www.huginonline.no/MOE/DR/moe97t2.pdf

Moelven Industrier Hugin

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner