Tilfredsstillende resultat for Moelven, 2.kvartal - 2001

MOE: Resultatet etter første halvår 2001:
Tilfredsstillende resultat for Moelven


· Driftsresultat for første halvår på NOK 72,3 mill.

· Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone.

· Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale markedene.

· Lav kapitalbinding som følge av vellykket koordinering av treindustrivirksomhetene.
I kvartalsrapporten per 1. halvår 2001 fra styret i Moelven Industrier ASA, heter det blant annet:

"Driftsinntekter og resultat
Konsernets driftsinntekter i første halvår ble NOK 2251,1 mill. sammenlignet med NOK 2408,7 mill på samme tid i fjor. Reduksjonen skyldes i første rekke lavere produksjon innen Moelven Treindustri som en følge av svakere etterspørsel i eksportmarkedene for industritre og limtre. Innen Moelven Byggindustri er det en viss økning i aktiviteten.

Driftsresultatet etter seks måneder ble NOK 72,3 mill (88,0) og ordinært resultat før skattekostnader ble NOK 43,5 mill (50,5).


Netto finanskostnader ble NOK 28,8 mill (37,5). Nedgangen skyldes lavere kapitalbinding og en svakere svensk krone.

Beregnet skattekostnad var NOK 12,2 mill (-5,9). Den beregnede skatten er ikke betalbar. Årets skattekostnad er normal og inneholder ikke inntektsføring av skattefordeler på samme måte som tilfellet var i fjor. Resultatet etter beregnet skattekostnad og minoritetsinteresser ble NOK 32,0 mill (56,4). Dette utgjorde NOK 0,28 (0,49) per aksje.

Kontantstrøm fra resultatposter var NOK 106,0 mill (134,0), tilsvarende NOK 0,92 (1,16) per aksje.

Antall ansatte i konsernet ved utgangen av andre kvartal var 3047 (3170). Sykefravær i første halvår har vært på 7,2 prosent (7,1).

For andre kvartal isolert, var konsernets driftsinntekter NOK 1150,5 mill (1282,7) og driftsresultatet NOK 39,9 mill (49,8). Resultat etter beregnet skattekostnad og minoritetsinteresser var NOK 18,7 mill (43,5). Nedgangen skyldes et noe svakere driftsresultat og normalisering av skattekostnaden, sammenlignet med året før. Resultat per aksje i andre kvartal ble NOK 0,16 (0,37).

Balanse og finansiering

Totalkapitalen var ved utgangen av andre kvartal NOK 2497,3 mill (2770,3).
Sysselsatt kapital var NOK 1830 mill (2044) og netto rentebærende gjeld var NOK 915 mill (1156). Investeringer i produksjonsmidler i første halvår var NOK 66 mill (23), hvor av NOK 38 mill (12) er påløpt i andre kvartal. Av investeringene i første halvår, knytter NOK 20 mill seg til nye informasjonssystemer. Den reduserte kapitalbindingen skyldes integrasjonsarbeidet som er gjennomført etter overtagelsen av Forestia, en svekkelse av den svenske kronen og noe lavere aktivitet enn på samme tid i fjor. Rentabiliteten på sysselsatt kapital i første halvår var 8,4 prosent (9,5) og for andre kvartal isolert 9,1 prosent (9,8).

Likviditetsreserven var ved utgangen av andre kvartal NOK 862,6 mill (348,2). Konsernets kapitalbinding er av sesongmessige årsaker størst ved utgangen av andre kvartal og likviditetsreserven overstiger det konsernet trenger for å møte driftsmessige behov i nåværende virksomhet.

Egenkapitalen var ved utgangen av andre kvartal NOK 914,8 mill (887,7). Dette gir en egenkapitalandel på 36,6 prosent (32,0) og en egenkapital per aksje på NOK 7,89 (7,53). Det er i andre kvartal solgt 1.578.000 egne aksjer i forbindelse med et aksjeprogram for ansatte og beholdningen egne aksjer utgjør ved utgangen av kvartalet 3.089.071 stk.Utsikter
Resultatutsiktene for Moelvens Treindustri er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes en vedvarende sterk konkurranse i markedet for industritre, for liten tilgang av
lokalt tømmer til konkurransedyktige priser og økte kostnader forbundet med import av tømmer til Norge og Sverige. For å forbedre lønnsomheten er det igangsatt arbeid med avvikling av to av konsernets sagbruk, Moelven Romedal AS og Moelven Knappåssågen AB. En beslutning om avvikling vil utløse engangskostnader som vesentlig vil påvirke konsernets resultat for tredje kvartal, men vil på lengre sikt kunne bidra til en bedre utnyttelse av konsernets samlede sagbrukskapasitet.

Styret forventer at markedsutviklingen for industritre vil medføre at Moelven Treindustri får et svakere resultat enn i foregående år, og at resultatet kan bli vesentlig svakere som en følge av engangskostnader dersom det blir besluttet å legge ned virksomheter.

Innen Moelven Byggindustri har alle bedriftene tilfredsstillende aktivitet, og styret forventer et resultat i denne virksomheten på nivå med året før.


For rapport, vennligst følg linken:

Moelv, 15. august 2001, <BR>informasjonsavdelingen <BR> <BR>For ytterligere kommentarer kan konsernsjef Frode Alhaug treffes på telefon 62347101 (alternativt mobiltelefon 90 64 48 75) , og finansdirektør Hans Rindal på telefon 62347216 (mobiltelefon 90 69 69 10). <BR> <BR>Kvartalsrapporten er lagt ut på internett, og finnes: <BR>1. enten på meldingssystemet til Oslo Børs, <BR>2. på Hugin: http://www.huginonline.no/MOE, eller <BR>via Moelvens web-sider: http://www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 10 billion. The Group's close to 46 business production units are organised into three divisjons: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner