Multiconsult andre kvartal 2015: Økt debiteringsgrad og et sterkt resultat

Oslo, 26 August 2015 – Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet, justert for engangskostnader knyttet til børsnoteringen, økte med 34 prosent til 71,1 millioner kroner. Sterk innsats for å løfte debiteringsgraden ga tydelige resultater. Høyere debiteringsgrad sammen med en ekstra arbeidsdag i forhold til samme periode i fjor og høy prosjektaktivitet ga økt lønnsomhet. Konsernets netto driftsinntekter steg 14 prosent til 557,5 millioner kroner, hovedsakelig drevet av høyere aktivitet innen forretningsområdene Samferdsel & Infrastruktur, Energi, Bygg & Eiendom og Industri.

«Jeg er svært fornøyd med å se det vellykkede resultatet av vårt arbeid med å heve debiteringsgraden. Vi vil fortsette å legge vekt på solid prosjektgjennomføring og effektivitet i hele organisasjonen», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av andre kvartal var 1 600,0 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon ble bekreftet med nye ordre innen samtlige forretningsområder.

Konsernet hadde en negativ netto kontantstrøm på 314,0 millioner i kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig utbetaling av det ordinære og ekstraordinære utbyttet på totalt 275,6 millioner kroner i kvartalet samt engangskostnadene knyttet til børsnoteringen.

Konsernets balanse er solid, med totale eiendeler per 30. juni på 1 028,9 millioner kroner, og en total egenkapital på 295,9 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 190,6 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av andre kvartal gav en netto rentebærende eiendel på 179,7 millioner kroner.

Tidligere denne måneden inngikk Multiconsult avtaler om overta de resterende 68 prosent av aksjene i LINK arkitektur AS. Oppkjøpet ventes å resultere i vesentlig verdiskapning for selskapene gjennom sterkere bånd og styrket samarbeid mellom selskapene og utvidelse av det samlede tjenestespekteret i markedet.

De overordnede markedsutsiktene for 2015 ventes å være ganske gode, men varierer innenfor de ulike forretningsområdene. Konkurransen er spesielt sterk innen samferdsel og bygg, hvilket kan føre til økt prispress. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

Selskapet vil presentere resultatet for første kvartal 2015 i dag, 26. august, kl 09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og Anne Harris, konserndirektør økonomi og virksomhetsstyring. Presentasjonen vil bli kringkastet via web cast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com .

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

   Investor relations:
   Mitra Hagen Negård, investor relationsansvarlig
   Telefon: +47 95 79 36 31
   E-post:  ir@multiconsult.no

   Media:
   Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder
   Telefon: +47 911 70 188
   E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

Om Multiconsult ASA
Multiconsult er ett av Norges ledende selskaper innen prosjektering og rådgiving, med mer enn 1 700 medarbeidere fordelt på 30 kontorer i Norge og internasjonalt. Selskapet leverer multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll til kunder i Norge og internasjonalt. Multiconsults opererer innenfor forretningsområdene Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Energi, Samferdsel & Infrastruktur og Miljø & Naturressurser. I 2014 gjennomførte selskapet mer enn 8 000 prosjekter for om lag 3 700 ulike kunder.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Multiconsult is one of the leading firms of consulting engineers and designers in Norway. The company delivers multidisciplinary consulting and design, project engineering and management, verification, inspection and supervision – to customers in Norway and abroad, focusing on the following sectors: buildings & properties, industry, oil & gas, transportation & infrastructure, energy, environment & natural resources. Visit www.multiconsultgroup.com or www.multiconsult.no for more information.