- En gledelig nyhet for norsk næringsliv

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag offentliggjort at de godkjenner at garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp er i tråd med EØS-avtalen.

-          Dette er en svært gledelig nyhet for norsk næringsliv. Langsiktige kraftleveranser er viktig for norsk industri, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

-          Garantiordningen innebærer ikke statsstøtte. Den vil være på forretningsmessige vilkår. Vi har brukt mye tid på arbeidet med ordningen, og med ESAs godkjennelse har alle parter nå sikkerhet for at ordningen er EØS-robust, sier Trond Giske.

Industrien har påpekt at det er vanskelig å inngå lange kraftavtaler i markedet i dag, blant annet fordi det er vanskelig å skaffe nødvendig, langsiktig finansiering i markedet. 

Stortinget vedtok i budsjettet for 2010 regjeringens forslag om å etablere en garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp med en ramme på 20 milliarder kroner. Rammene er videreført i statsbudsjettet for 2011. Den nærmere innretningen av garantiordningen, samt endring av dekningsloven for rettsvern av avtaler om garantistillers inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler, ble vedtatt av Stortinget før jul 2010.

-          ESAs godkjennelse av den notifiserte kraftgarantiordningen innebærer at alle elementene nå er på plass for at garantiordningen kan settes i kraft. Med dette har vi fått på plass enda en viktig brikke i regjeringens industrikraftregime, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Garantiordningen omfatter 80-90 bedrifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller. Gjennom ordningen gis partene et forretningsmessig verktøy til å håndtere den motpartsrisikoen langsiktige kraftavtaler innebærer.

-          Dette vil gjøre det lettere for industrien å inngå langsiktige kraftavtaler og bidra til investeringer og trygge arbeidsplasser i norsk industri, sier nærings- og handelsminister Trond Giske

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker