Bedre undersøkelser av sjøulykker

Nærings- og handelsdepartementet har lagt frem et lovforslag som vil harmonisere regler om undersøkelser av ulykker til sjøs.

- For å redusere sannsynligheten for at nye ulykker oppstår, må vi bli enda flinkere til å høste erfaringer fra tidligere ulykker. De foreslåtte endringene i sjøloven gjør at samarbeidet mellom europeiske undersøkelsesmyndigheter blir tettere, at reglene harmoniseres, og at flere ulykker vil bli undersøkt. Dette vil totalt sett styrke sjøsikkerheten, sier statsråd Trond Giske.
 
Endringene i sjøloven medfører på den ene siden at flere ulykker vil bli undersøkt, noe som vil gi et bredere erfaringsgrunnlag. På den andre siden innebærer lovforslaget at norske regler harmoniseres med EUs regler på området, som er fastsatt gjennom et direktiv. Samtidig innebærer lovforslaget en formalisering av et langt tettere samarbeid mellom europeiske undersøkelsesmyndigheter enn i dag. Dette vil føre til både et mer effektivt samarbeid, samt en bredere kompetanse i felles europeiske undersøkelser, noe som er spesielt viktig i en så internasjonal næring som skipsfarten. Også FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)har fastsatt regler om undersøkelser som legger opp til et samarbeid mellom stater, men innen EU blir det nå et langt tettere samarbeid.

Lovforslaget vil bli behandlet av Stortinget i høst og ventelig tre i kraft på slutten av året.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker