Endringer under Nærings- og handelsdepartementet i Revidert nasjonalbudsjett

 

Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 mill. kroner til Brønnøysundregistrene for å håndtere omleggingen av revisjonsplikten. Endringene betyr at aksjeselskaper, under visse forutsetninger, kan velge den helt bort.

Etaten må derfor endre dagens systemer og løsninger for innrapportering, kontroll, oppfølging og distribusjon av opplysninger om revisjon for akseselskaper. Bortfallet av plikten vil trolig også medføre en betydelig økning i antall registermeldinger om fritak til Foretaksregisterer 2. halvår 2011.

Styrking av kartleggingen av havbunnen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kartleggingsprogrammet MAREANO med 44. mill. koner. I saldert budsjett 2011 er det tidligere satt av 52,5 mill. kroner. Programmet skal øke kunnskapen om de norske kyst- og havområdene i nord og bidra til å sikre en helhetlig ressursforvaltning.

Regjeringen har nå bestemt at programmet skal kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for grenselinjen i Barentshavet. Programmet skal videre fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011. Til dette foreslås det bevilget 44 mill. kroner fordelt likt med 14,67 mill. kroner mellom Fiskeri- og kystdepartementet ved havforskningsinstituttet, Miljøverndepartementet ved Statens kartverk Sjø og Nærings- og handelsdepartementet ved Norges geologiske undersøkelse.

Økt deltakelse i sentrale romfartsprogrammer

Regjeringen vil styrke Norges deltakelse i Den europeiske romorganisasjonen ESA med 7,16 mill. euro. Forslaget gjelder blant annet Norges deltakelse i Den internasjonale romstasjonen ISS.

Regjeringen foreslår også at rammene blir oppretthodt for programmene Ariane (Bæreraketter) og Prodex (teknologiprogram). Begge er viktige for norsk industri, siden norske bedrifter og organisasjoner får oppdrag for omtrent like mye som det Norge bidrar med. Det skytes opp mellom fem og sju Ariane-5 raketter i året, og norsk industri får opdprag for omtrent 10 mill. kroner per oppskyting.

Ytterligere miljøtiltak på Raufoss

Regjeringen foreslår å bevilge åtte mill. kroner til miljøtiltak på Raufoss. Miljøtiltakene som er gjennomført i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av miljøkvaliteten i parken, bl.a. ved at mer enn 600 tonn tungmetaller er fjernet fra jordsmonnet og fraktet til forsvarlig sluttdeponering på godkjent deponi. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har signalisert at selv om tiltakene er gjennomført i samsvar med tidligere pålegg, vil det være behov for videre oppfølging i årene som kommer.

Regjeringen foreslår derfor også å øke garantien for oppruddingsprosjektet på Raufoss fra 90 til 124 mill. kroner. Det betyr at varslede tiltak som står igjen for å bedre miljøkvaliteten kan gjennomføres i perioden 2011-2015.

Forvaltning av det statlige eierskapet i Eksportfinans ASA

I 2008 inngikk Eksportfinans en avtale med sine aksjonærer som innebærer at selskapet på visse vilkår sikres mot verdifall i en definert portefølge av verdipapirer etter 29. februar 2008 innenfor en totalramme på fem mrd. kroner.

Garnatiavtalen skjermer Eksportfinans mot ytterligere regnskapsmessige tap knyttet til verdifall i verdpapirporteføljen. Dette bidrar til å beskytte egenkapitalen i selskapet. Nærings- og handelsdepartementets garantiansvar er begrenset oppad til 750 mill. kroner, som tilsvarer 15 prosent av den totale garantirammen.

Ifølge avtalen er det enkelte garantist fra og med 2011 forpliktet til å foreta en årlig utbetaling til Eksportfinans som tilsvarer garantistens andel av eventuelt vedifall på likvididtetsporteføljen per utgangen av februar.

Per 28. februar 2011 var det urealiserte verdifallet som dekkes av garantiavtalen ca. 709,6 mill. kroner. Statens andel av dette utgjorde om lag 106,4 mill. kroner som er foreslått bevilget i forbindelse med revidert budsjett 2011.

 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker