Forenkler regelverk for fiskeoppdrett – opphever eierkontrollforskrift

Fiskeriministeren fjerner i dag særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

- Jeg vil at oppdrettsnæringen skal ha like gode rammebetingelser som resten av næringslivet. Å fjerne unødvendige særreguleringer betyr forenkling og mindre byråkrati, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Endringen innebærer at det ikke lenger vil stilles krav om søknad om erverv av 15 prosent eller mer av produksjonskapasiteten i Norge. Dette vil lette forvaltningens oppgaver med tilsyn og kontroll med hvor stor andel av produksjonskapasiteten i Norge enkeltselskaper har.

Samtidig vil rapporteringsbyrden reduseres for selskap som omfattes av dagens regulering. Fiskeriministeren påpeker at oppdrettsnæringen vil være omfattet av det samme konkurranseregelverket som øvrig norsk næringsliv.

- Oppdrettsnæringen bør få regulere produksjon og bearbeiding ut fra markedsmessige hensyn, fremfor faste krav som er satt av det offentlige. Dette vil kunne gjøre havbruksnæringen bedre rustet i den internasjonale konkurransen på lang sikt, sier fiskeriministeren.

-Jakten på forenklinger som kan fjerne byråkrati og styrke konkurransekraften til norsk fiskeri- og havbruk fortsetter. Dette er en næring som konkurrerer i et globalt marked der vi er nødt til å være konkurransedyktige, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker