Forenkling for fiskere trer i kraft 1. juli

Fra i dag blir prosessen for behandling av søknader om fisketillatelser enklere.

Stortinget vedtok 15. juni 2015 endringer i deltakerloven som innebærer at søknadsprosessen for fisketillatelser blir betydelig enklere.

- Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som har bred støtte i fiskerinæringen. Jeg er derfor glad for at vi allerede fra i dag endelig har et enklere og mer brukervennlig fiskeriregelverk. Altfor mange ressurser har gått med til unødvendig prosessarbeid. Ressursene kan nå i stedet brukes på mer meningsfullt arbeid, til beste for utviklingen av norsk fiskerinæring og samfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Lovendringen innebærer at flere hundre til dels omfattende søknadsprosesser pr. år blir helt overflødige. Dette vil frigjøre betydelig ressursbruk i både næring og forvaltning. Næringen vil dessuten nyte godt av at de ikke trenger å oppfylle de ulike kravene som forvaltningen stiller for å innvilge søknad.  Rederiene vil ikke behøve å gjennomføre fram- og tilbakesalg av fartøy, noe som sparer ressursbruk knyttet til eiendomsoverdragelse, som overføring av penger, eventuelt opptak av lån, overtakelse av fartøy, inngåelse av minst to kontrakter om kjøp av fartøy, honorarer til skipsmeklere og advokater.

Om lovendringen

Lovendringen innebærer at fiskeriforvaltningen får lovhjemmel til å tildele fisketillatelse til et fiskefartøy til erstatning for tilsvarende tillatelse som oppgis fra et annet fartøy, uten hensyn til om fartøyene har samme eier.  Før lovendringen måtte rederier ofte gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene, for å oppnå det samme. Fra i dag vil det være tilstrekkelig med en søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyet.

Lovendringen har også en annen positiv effekt, ved at alle de grunnleggende reglene om tildeling av fisketillatelser nå samles i deltakerloven.  Det dreier seg også om sentrale regler om salg av fiskefartøy for fortsatt drift og utskifting av fartøy som i dag er forankret i forskrift. Det legges ikke opp til materielle endringer i disse reglene.

Det er også viktig å understreke at de underliggende vilkårene for fisketillatelse ikke endres. Rederiene vil ha samme muligheter som før til å få tildelt ny fisketillatelse til sine fartøy. Det er bare prosessen for å nå dette resultatet som blir enklere. Lovendringene berører ingen av de grunnleggende vilkårene for eierskap til fiskefartøy, som nasjonalitetskravet og aktivitetskravet, og heller ikke reglene om eierskapsbegrensninger, regionale bindinger osv. Det vil fortsatt være fiskeriforvaltningen som tildeler fisketillatelser og kvoter, som skal knyttes til et bestemt fiskefartøy.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker