Fra finanskrise til optimistisk framtidstro

– I budsjettet for 2011 er noen av tiltakene som ble iverksatt for å dempe virkningene av finanskrisen skalert ned. Samtidig er det økt satsing på virkemidler som bidrar til et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Han viser til at Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen:

– For å sikre grunnlaget for Norges gode velferdsordninger, vil det også på lengre sikt være behov for en tilstrekkelig stor konkurranseutsatt sektor i vår økonomi. Det er derfor viktig å opprettholde vår konkurranseevne, først og fremst ved å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Nærings- og handelsdepartementets budsjett for 2011 er på 7,46 milliarder kroner. Hovedsatsinger:

• Innovasjon Norge
Til sammen 1,47 milliarder kroner. Midlene skal bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
Utlånsrammene foreslås satt til 2,5 milliarder kroner til lavrisikolåneordningen og 500 millioner kroner til innovasjonslåneordningen.

• Næringsrelevant forskning
Til sammen 2,18 milliarder kroner. Av dette utgjør 1,37 milliarder kroner tilskudd til Norges forskningsråd, 285 millioner kroner til forsknings- og utviklingskontrakter under Innovasjon Norge og 558 millioner kroner til forskning og utvikling innenfor romvirksomhet.

• Miljøteknologi
Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslår regjeringen å bevilge 267 millioner kroner til dette formålet. Dette er en økning på 127 millioner kroner fra saldert budsjett 2010.

• Nordområdene
Dette er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Innenfor Nærings- og handelsdepartementets budsjett prioriteres marin bioprospektering, reiseliv, maritim virksomhet, romrelatert infrastruktur og mineralnæringen. Det foreslår blant annet å øke satsingen på marin bioprospektering til 29 millioner kroner. Videre foreslås det å øke bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse med 25 millioner kroner til å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene.

• GIEK
For å sikre gode vilkår for eksportrettet næringsliv, viderefører regjeringen de økte garantirammene under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK): For alminnelig ordning med 120 milliarder og u-landsordningen med 3,15 milliarder kroner. Garantirammen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs foreslås satt til 6,5 milliarder kroner.

• Maritime næringer
Regjeringens satsing på maritime næringer videreføres. I budsjettet for 2011 foreslås det blant annet bevilget 182,6 millioner kroner til maritim forskning og utvikling og 1 645 millioner kroner til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner