Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning. 

28 millioner kroner gikk til SINTEFs forskningsprosjekt om sjødeponi knyttet til mineralnæringen. 80 prosent av summen (22,4 millioner kroner) kommer fra Forskningsrådets program BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og 20 prosent (5,6 millioner kroner) kommer fra de deltakende bedriftene.

-Det er viktig at vi nå starter et omfattende forskningsprosjekt om sjødeponi og gruvevirksomhet i regi av SINTEF. Jeg er også godt fornøyd med at en rekke ledende mineralselskaper i Norge vil delta aktivt i forskningsprosjektet og bidra med finansiering. Regjeringen vil satse på mineralnæringen. Da er det viktig at vi har gode kunnskaper om hvordan sjødeponier kan kombineres med miljøhensyn, sier næringsminister Monica Mæland. 

- Jeg opptatt av å skaffe mest mulig kunnskap om hvordan vi skal legge til rette for at ulike typer næringsvirksomhet kan eksistere side om side. Dette forskningsprosjektet vil styrke vår kompetanse om miljøkonsekvensene av deponering av overskuddsmasser fra gruver i sjø. Jeg ønsker at vi i fremtiden på en raskere og smidigere måte skal kunne avklare om nye gruveprosjekter er forenelig med fortsatt gode vilkår for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

BIA er et av Forskningsrådets største programmer, og en svært viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA tildeler kun støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter som har stort samfunnsøkonomisk potensial. Hvem som får støtte vurderes ut ifra forskningsinnhold, innovasjonsgrad, samfunnsnytte og verdiskapningspotensial.

Onsdag vurderte styret i BIA 23 prosjekter der norske forskningsmiljøer er søkere. Av disse ble 12 innvilget og søkermiljøet får dekket 80 prosent av prosjektkostnadene. Totalt ble det bevilget 187 millioner kroner over de neste fire årene.

I regjeringens 2014-budsjettet ble BIA-programmet styrket med 90 millioner kroner. Totalt har Nærings- og fiskeridepartementet gitt 450 millioner kroner til programmet i 2014.

 Fakta om sjødeponi-prosjektet til SINTEF:

 • Har som mål å:
  • o   Øke forståelsen for sjødeponi av overskuddsmasse/stein fra mineralindustri i Norge.
  • o   Derunder marine miljøkriterier og påvirkning på det marine økosystemet.
  • o   Derunder utvikle og finne fram til ny teknologi for måling, overvåking og lagring ved spesielle gunstige steder
  • o   Derunder geologisk kartlegging av optimale lagringsplasser i det submarine miljøet
  • o   Derunder bestemme fordeler for norsk mineralnæring
  • Budsjett: 28 mill kr derav 80 prosent fra BIA og 20 prosent kontantfinansiering fra deltagende bedrifter.
  • Deltagende bedrifter: Sydvaranger Gruve AS, Sibelco Nordic AS, The Quartz Corp AS, Omya Hustadmarmor AS, Rana Gruber AS, Nordic Mining ASA, Titania AS, Nussir ASA.
  • Deltagende forskningsinstitusjoner: IRIS Stavanger, UiT Tromsø, NTNU Trondheim, NGU Trondheim, Cefas, UK, NIOZ, Hol.

Fakta om Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA):

 • Et av Forskningsrådets største programmer.
 • Finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet.
 • Prosjektene er initiert av næringslivet og deres forskningspartnere, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov.
 • En tredjedel av bedriftene som mottar støtte til forskningsprosjekter gjennom BIA er oppstartsbedrifter. BIA-midlene har i mange tilfeller vist seg å være avgjørende for hvorvidt private investorer investerer i bedriften.

Kontaktpersoner:

 • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet, mobil 400 63 500.
 • Per Helge Høgaas, prosjektleder for "New knowledge on sea deposits", mobil 951 38 540.
 • Kommunikasjonsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet: 902 51 202, media@nfd.dep.no

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker