Giske med strategi for mineralnæringen

Regjeringen har besluttet at Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen. Det tas sikte på at strategien skal ferdigstilles våren 2012. Strategien vil gjennomgå sentrale rammebetingelser for næringen.

Den nye mineralloven som trådte i kraft 1. januar 2010 medførte en betydelig forbedring i rammevilkårene og forutsigbarheten for mineralnæringen. Som en oppfølging av minerallovsarbeidet, har regjeringen besluttet at Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen.

- Den kraftige økningen i råvarepriser de siste årene har gjort at det nå vurderes utvinning fra mange mineralressurser som tidligere ikke ble vurdert som kommersielt interessante. Prisøkningen har bakgrunn i langvarig økt etterspørsel, og særlig fra Kina. Denne utviklingen gjør det naturlig å se på rammebetingelsene for mineralnæringen i Norge. Vi vil finne ut om myndighetene kan gjøre noe for å legge tilrette for økt verdiskaping i næringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Strategien vil vise retningen for regjeringens politikk for mineralnæringen. Den vil blant annet omtale:

  • Globale trender
  • Norske mineralressurser og norsk mineralnæring
  • Kartlegging av norske mineralressurser
  • Koordinering av relevant regelverk
  • FoU og kompetanse

- De økte prisene gir muligheter for næringe, og mineralloven gir et godt rammeverk for å ta i bruk i de mulighetene som ligger der. Det er likevel utfordringer for næringen som myndighetene bør ta tak i. I arbeidet med strategien vil vi legge vekt på rammevilkårene for mineralvirksomhet gir god forutsigbarhet for næringen, sier Giske.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker