Gjennomføring av miljøtiltak på Raufoss - Revidert nasjonalbudsjett 2011

Regjeringen øker garantien for oppryddingsprosjektet på Raufoss fra 90 til 124 millioner kroner.

Det betyr at varslede tiltak som står igjen for å bedre miljøkvaliteten kan gjennomføres i perioden 2011 – 2015.

 

- Det er gledelig å konstatere at det etter tiltakene som er gjennomført, har skjedd en betydelig forbedring av miljøkvaliteten i Raufoss Industripark. Overvåkingen så langt tyder på en stor bedring av vannkvaliteten i Hunnselva, som renner forbi industriparken, uttaler nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Med de økte rammene, kan vi gjøre en enda større innsats for å bedre miljøet, tilføyer Giske.

Regjeringen foreslår å bevilge 8 mill. kroner til miljøtiltak på Raufoss. Miljøtiltakene som er gjennomført i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av miljøkvaliteten i parken, bl.a. ved at mer enn 600 tonn tungmetaller er fjernet fra jordsmonnet og fraktet til forsvarlig sluttdeponering på godkjent deponi. Klif har signalisert at selv om tiltakene er gjennomført i samsvar med tidligere gitte pålegg vil det være behov for videre oppfølging knyttet til historisk forurensning.

Regjeringen foreslår derfor også å øke garantien for oppryddingsprosjektet på Raufoss fra 90 til 124 millioner kroner. Det betyr at varslede tiltak som står igjen for å bedre miljøkvaliteten kan gjennomføres i perioden 2011 – 2015.

Miljøtiltakene som er gjennomført i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av miljøkvaliteten i parken.

Rammen for de statlige garantiene for miljø- og forurensingsansvar i Mjøsa og på Raufoss-området ble opprinnelig satt til 50 millioner kroner, jf. St.prp. nr. 40 (2003-2004), Innst. S. nr 147 (2003-2004) og St.vedt. 23. mars 2004. Den statlige garantirammen ble i 2007 utvidet til 90 millioner kroner og i statsbudsjettet for 2010 ble garantirammen ytterligere utvidet til 124 millioner kroner.

Pr. 1. januar 2011 var det påløpt kostnader for til sammen ca. 90 millioner kroner. Overslag fra Raufoss Næringspark og tilråding fra statens miljørådgiver på samlede utbetalinger ligger til grunn for økningen av statsgarantien fra 90 til 124 millioner kroner.

 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker