Grini ny direktør for Direktoratet for mineralforvaltning

Randi Skirstad Grini ble fredag 28. september av Kongen i statsråd beskikket som ny direktør i Direktoratet  for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Stillingen er et åremål på seks år fra det tidspunkt departementet beslutter. Grini er utdannet geolog fra NTNU og leder i dag Trondheimskontoret til Norges geotekniske institutt (NGI).

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge og på Svalbard. Direktoratet skal arbeide for at Norges mineralske ressurser forvaltes og utnyttes til beste for samfunnet. Direktoratet skal legge grunnlag for økt verdiskaping basert på en samfunnsmessig forsvarlig utvinning og bearbeiding av mineraler hvor både hensynet til næringsvirksomhet og miljø ivaretas.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhd.dep.no@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner