Høye kongekrabbekvoter for 2017

- Kongekrabben gir grunnlag for viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Kvoten for 2017 gir grunnlag for høy aktivitet og lønnsomhet, statssekretær Ronny Berg.

Totalkvoten for hannkrabber videreføres på 2000 tonn, mens kvoten for hunnkrabber økes fra 50 til 150 tonn i 2017. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

- Det har vært relativ stabil rekruttering til bestanden i det kvoteregulerte området over flere år, og vi velger å videreføre et høyt beskatningstrykk. Det er et mål å holde bestandsstørrelsen på et nivå som ikke medfører for stor spredning av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, sier Berg.

Minstemålet for hunnkrabber reduseres til 120 mm skjoldlengde i 2017. Hensikten er å få i land hunnkrabber og utvikle markeder for disse. For hannkrabber videreføres minstemålet på 130 mm.  Av kvoten på hannkrabber blir 200 tonn satt av til ”skadde” krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnyttet kommersielt.

Reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2017 har Fiskeridirektoratet nettopp hatt på høring, og forskrift for dette fiskeriet vil bli fastsatt før årsskiftet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker