Kvoteavtale med EU for 2015

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2015 ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2015. EU er en viktig partner for oss på fiskeriområdet, og vi har forhandlet med en god tone. Dette betyr at vi skal samareide tett for å sikre en god forvaltning av våre felles ressurser i Nordsjøen og Skagerrak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. Det er blant annet etablert forvaltningsplaner for fellesbestandene sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning.

- Forvaltningsplanene skal sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning. Dette er et kontinuelig arbeid og i 2015 skal vi i fellesskap revidere forvaltningsplanene for sei, hyse og torsk. Målet med disse planene er å sikre bærekraftid forvaltning, kombinert med en rasjonell utnyttelse av bestandene. Dette legger vi stor vekt på og derfor er jeg glad for at EU og Norge nå er enige om å gå gjennom disse planene, sier Aspaker.

Et annet viktig element i avtalen er utveksling av fiskemuligheter i hverandres farvann gjennom kvotebytte. Løsningen for 2015 er helt lik kvotebyttet for 2014, med unntak av at Norge får 2605 t mer  kolmule     Vi har  klart å finne en balanse som vil bidra til verdiskaping for begge parter, sier Aspaker.

Vi er blant annet enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal se videre på flere viktige saker i Skagerrak. EU er nå i gang med å implementere sin nye felles fiskeripolitikk med blant annet et forbud mot utkast av fisk. Dette er svært positivt, men detaljene er fortsatt uavklarte. Vi vil derfor ha nær dialog med EU fremover, i denne og andre saker, sier Aspaker.

Kontroll av fiskeriene er en viktig del av samarbeidet mellom Norge og EU, og partene er enige om at dette skal videreføres i 2015.   

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles utfordrende, men det er positive signaler fra havforskerne. Kvoten på torsk er satt til 7 799 tonn. Kvoten til Norge blir 4726 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til 470 037 tonn. Dette er i tråd med føre var prinsippet. Det innebærer en nedgang på 2 % fra 2013. Den norske kvoten er på 136 311 tonn.

Seibestanden er i nedgang men høstes bærekraftig. Partene følger forvaltningsplanen og kvoten for 2014 er satt til 77 536 tonn, en nedgang på 15%. Den norske kvoten er 40 619 tonn.

- Avtalen for 2015 er i tråd med min strategi om å styrke samarbeidet med EU på fiskeriområdet og alt ligger nå til rette for at dette kan videreutvikles i årene fremover, sier Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker