Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for hele 398 milliarder kroner. Det tilsvarer 14,5 prosent av BNP. Økt innovasjonseffekt av offentlige innkjøp vil få stor betydning både for offentlig sektor, næringslivet og ikke minst for folk flest som skal nyte godt av tjenestene.

I dag la nærings- og handelsminister Trond Giske og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud frem regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Hele fem departementer står bak strategien.

- Det betydelige omfanget av offentlige innkjøp gjør at en økning i innovasjonseffekten kan ha stor effekt. Dersom anskaffelsene stimulerer næringslivet til å utvikle nye løsninger vil det gi bedre tjenester til innbyggerne, en mer effektiv offentlig sektor og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Strategien har blant annet følgende mål:

  • Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid.
  • Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov.
  • Offentlige virksomheter skal ha redskapene og kompetansen de trenger for å gjøre innovative innkjøp.
  • Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi bedre anskaffelser.

- Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, blant annet knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette tvinger oss til å tenke nytt. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilbyr bedre og tryggere tjenester, sier fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Av tiltak kan nevnes:

  • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent.
  • Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål.
  • Regjeringen vil videreføre støtten til NHO og KS’ nasjonale leverandørutviklingsprogram.
  • Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres.
  • Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant.

Pressekontakter:

For Næringsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

For Fornyingsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Heidi Egede-Nissen, mobil 404 37 384, e-post hen@fad.dep.no

eller pressevakten 930 47 515, e-post kom@fad.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker