Næringsministeren ber offentlige innkjøpere ta grep

For å bedre offentlige anskaffelser og redusere ressursbruk både i næringslivet og det offentlige, ber næringsministeren alle offentlige innkjøpere om ikke å stille strengere krav enn nødvendig.

- Det er forskjell på å bygge opera og å kjøpe inn kaffe, påpeker næringsminister Monica Mæland.

Fredag 11. april sendte hun ut brev til 1600 offentlige oppdragsgivere. Bakgrunnen er at Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rekke henvendelser fra næringslivet om at offentlige anbudskonkurranser oppleves som rigide og unødvendig ressurskrevende. I brevet peker hun på tre forhold som hun ber innkjøperne være særlig oppmerksomme på:

  • For det første bør de ikke stille strengere krav til kvalifikasjoner og dokumentasjon enn det som er nødvendig for den enkelte anskaffelsen.
  • For det andre bør innkjøperne vurdere om det er mulig å dele opp kontrakter slik at også flere mindre bedrifter kan delta i konkurransen.
  • For det tredje bør ikke innkjøperne overføre en urimelig stor del av risikoen til leverandørene. I tillegg til at det kan gi dyrere offentlige anskaffelser, kan det i verste fall føre til at leverandører går konkurs.

- Med brevet ønsker jeg å oppfordre offentlige innkjøpere om å bruke handlingsrommet i regelverket. Målet er enklere anbudskonkurranser både for oppdragsgiverne selv og for næringslivet, og særlig små- og mellomstore bedrifter, sier Mæland.

Les brevet her.

I tillegg til å få innkjøperne til å bruke mulighetene i regelverket, skal reglene forenkles. Den 10. juni legger Forenklingsutvalget frem sitt forslag til nytt anskaffelsesregelverk der formålet er forenkling og økt fleksibilitet.

Departementet jobber også med å gjennomføre nye EU-direktiver om offentlige anskaffelser, som inneholder viktige forenklinger. De nye EU-direktivene vil sammen med utvalgets forslag danne grunnlaget for et helt nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker