Ny lov for sjøfolk

I forslaget til ny lov for skipsarbeidere heves aldersgrensen for sjøfolk til 70 år, og uttrykket «sjømann» forsvinner.

Regjeringen har fremmet et lovforslag (en proposisjon) for Stortinget om skipsarbeidslov som skal erstatte nåværende sjømannslov.

- Dagens lov fra 1975 har gått ut på dato. Det ser du blant annet på språket, for eksempel permisjonsreglene for «gravid sjømann». Den nye loven er tilpasset skipsfartens behov, samtidig som sjøfolks rettigheter styrkes, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

De viktigste punktene i den nye loven:

  • Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år.
  • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes.
  • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter.
  • Klargjøring og utvidelse av prosessregler ved tvist om arbeidsforhold.
  • Forslag om å lovfeste en rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen dersom tvist om en oppsigelse er lovlig.
  • Arbeidstakernes rett til drøfting og informasjon styrkes.
  • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser, der disse ikke er samme rettssubjekt.
  • For NIS-skip foreslås unntak slik at konkurransedyktigheten til NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
  • Ny terminologi: Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning foreslås uttrykket «sjømann» erstattet med «arbeidstaker» og at den nye loven heter «skipsarbeidsloven» (og ikke lenger sjømannsloven). Nåværende lov har blant annet den kuriositet at den inneholder permisjonsregler for «gravid sjømann».

Les hele lovforslaget her: Proposisjon 115 L (2012-2013).

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker