Økt fokus på næringsutvikling i nord

​Satsing på næringsutvikling er et sentralt virkemiddel for å nå målene i regjeringens nordområdestrategi. Det knyttes blant annet store forventninger til et nytt prosjekt for å kartlegge mineralressursene i de tre nordligste fylkene.

Det bevilges 100 millioner kroner over fire år for å styrke kartleggingen av mineralressursene i nord. 25 millioner kroner er økningen i 2011. Det er nær en dobling av midlene til slik kartlegging i Norge. Det er Norges Geologiske undersøkelser som skal stå for kartleggingen. Ved bruk av helikopter og fly skal spesielt områder det antas å være forekomster av gull, kobber og nikkel undersøkes. God geologisk kartlegging er helt avgjørende for å få industrien til å gå i gang med letevirksomhet. Prosjektet starter til neste år og skal vare fram til 2015.

– Vi forventer at dette prosjektet vil resultere i påvisning av nye forekomster, og dermed legge grunnlag for næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen vil også styrke satsingen på marin bioprospektering og forslår å sette av 5 millioner kroner ekstra neste år.

– Marin bioprospektering er et strategisk viktig satsingsområde hvor Norge har gode muligheter for verdiskaping og til å hevde seg i den internasjonale konkurransen om å utnytte bioaktive forbindelser fra marine organismer, sier Giske.

Nordområdene er et av regjeringens viktigste strategiske satsingsområder, og det foreslås å bruke totalt om lag 1,2 milliarder kroner på nordområdetiltak neste år. Satsingen på næringsutvikling utgjør 172,2 millioner kroner.

I tillegg til mineralnæringene og marin bioprospektering prioriteres reiseliv, maritim virksomhet og romrelatert infrastruktur.

NHDs satsingsforslag i nordområdene:
• Norges geologiske undersøkelse (NGU): oppstart av program for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene. Ekstrabevilgning på 25 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til NGUs ordinære virksomhet knyttet til nordområdene, på om lag 10 millioner kr.
• Bevilgningen til oppfølging av nasjonal strategi for marin bioprospektering foreslås økt med 5 millioner kroner til totalt 29 millioner kroner.
• 1,5 millioner kroner til kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder.
• Norsk Romsenter skal i 2011 ha et særskilt fokus på arbeid relatert til nordområdene, og det foreslås bevilget 75,3 millioner kroner til det satellittbaserte navigasjonsprogrammet Galileo.
• 17,1 millioner kroner til utvikling av reiselivsvirksomhet i nord.
• 14,3 millioner kroner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO)

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner