Oppdatert rapport om produksjonsområder

Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

Inndeling av kysten i produksjonsområder er et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett som ble vedtatt av Stortinget før sommeren.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er levert på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Havforskningsinstituttets hovedanbefaling innebærer en inndeling av kysten i 11 produksjonsområder. I rapporten presenteres detaljerte kartutsnitt av de ulike områdene. Instituttet presenterer også flere mulige modifikasjoner av sin anbefaling. I tillegg til hovedanbefalingen har Havforskningsinstituttet utarbeidet to alternative forslag til inndeling av kysten, et alternativ med 8 produksjonsområder og et med 20 produksjonsområder. Få områder innebærer mindre transport av lus over grensene, men innebærer samtidig at noen av områdene blir svært store og kan romme delområder med svært ulik lusesituasjon. Mange områder innebærer betydelig utveksling av lus over flere av grensene, blant annet på Vestlandet og deler av Trøndelag.

Havforskningsinstituttet leverte i november en første versjon av rapporten. Etter en tilleggsbestilling fra departementet har denne nå blitt oppdatert. Departementet legger opp til videre kontakt med berørte parter før forslag til produksjonsområder sendes ut på offentlig høring på nyåret.

Rapport - Forslag til produksjonsområder i norsk lakse og ørretoppdrett

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker