Over 80 millioner kroner til grønt samarbeid med Slovakia

Norge og Slovakia undertegnet i dag en avtale om fordeling av EØS-midler for 2009-2014. 82 millioner kroner går til industrielt samarbeid innen grønn næringsutvikling og innovasjon.

– Dette åpner for en spennende samarbeidsmodell for norsk og slovakisk næringsliv. Jeg er opptatt av at våre fremste kompetansemiljøer innen grønn teknologiutvikling griper denne muligheten sammen med slovakiske partnere, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet.

Den norske ordningen (Norway Grants) omfatter nå de nye programområdene grønn næringsutvikling, teknologi for karbonfangst og lagring og fondet for anstendig arbeidsliv og sosial dialog.

– Jeg er glad for den raske avklaringen med Slovakia om fordelingen av EØS-midlene, og for at de ønsker å gå inn på satsingene på næringsliv og miljøteknologi. Her har vi mye å tilby. Med de nye EØS-midlene har vi mulighet til å forsterke det bilaterale samarbeidet med Slovakia, sier Lind.

Fakta:
I juli 2009 undertegnet Norge en avtale med EU om de nye EØS-midlene for perioden 2009-2014. Norge skal i denne perioden bidra til utjevning av økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. Det er også et mål å styrke det bilaterale samarbeidet med EUs nyeste medlemsland. EØS-midlene går til de tolv nyeste EU-landene, samt Hellas, Portugal og Spania.

Norges samlede støtte til Slovakia i 2009-14 er på 646 millioner kroner, fordelt på 38,35 millioner euro under EØS-ordningen (EEA Grants) og 42,40 millioner euro under den norske ordningen (Norway Grants). Grønn næringsutvikling og fondet for anstendig arbeidsliv og sosial dialog er viktige nysatsinger.

Norge bidrar med om lag 97 prosent av den samlede støtten fra Island, Liechtenstein og Norge. Dette utgjør 15 milliarder kroner i perioden. Pengene skal støtte programmer og prosjekter innen miljø og klima, helse, forskning, utdanning og kulturarv, arbeidsliv, sivilt samfunn og justisområdet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner