Regjeringen støtter Cermaq-emisjon

Cermaq har varslet en fortrinnsrettsemisjon som ledd i å finansiere et kjøp av Copeinca. Regjeringen vil foreslå for Stortinget at staten som eier skal stemme for emisjonen og i den tegne aksjer for sin andel.

Havbruksselskapet Cermaq ASA er verdensledende innenfor produksjon av fiskefôr. Copeinca ASA produserer de viktige innsatsfaktorene fiskeolje og fiskemel.

- Cermaq vil kunne styrke sin strategiske posisjon og få en sikrere tilgang til råvarer og en mer integrert verdikjede, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I forbindelse med kjøpet planlegger Cermaq en fortrinnsrettsemisjon på ca. 1,6 milliarder kroner. Statens andel i emisjonen vil i så fall utgjøre ca. 640 millioner kroner. Det er lagt opp til at Copeinca-aksjene kjøpes med delvis oppgjør i Cermaq-aksjer, og statens eierandel i Cermaq forventes derfor redusert fra dagens 43,5 prosent til mellom 40,0 og 40,5 prosent.

- Jeg ser på dette som en langsiktig investering og et steg videre i selskapets industrielle utvikling, sier Giske.

Regjeringen ønsker at staten som aksjeeier skal støtte opp om finansieringen og godta at statens eierandel går noe ned. Regjeringens tilslutning gis med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke, at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige og at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot ekstraordinær generalforsamling.

Kontakt:
Pressevakt mobil 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner