Samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanse – Sør-Noreg er i gang!

Som ein del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapa i Noreg, eit av dei største tiltaka i regjeringa sin reiselivsstrategi ”Destinasjon Noreg”, er det satt ned prosjektgrupper i dei seks tiltenkte landsdelane i Noreg.

Desse regionale prosjektgruppene skal leie arbeidet med å etablere dei einskilde landsdelsselskap og tilhøyrande destinasjonsselskap.

Prosjektgruppa i Sør-Noreg hadde sitt fyrste møte 14.2.2013. Prosjektgruppa sine deltakarar er på plass, mandatet er formidla og drøftingane rundt rolledeling og arbeidsoppgåver for dei ulike aktørane i ny struktur er i gong. I gruppa sitt oppstartmøte var det høgt under taket og stort engasjement for prosessen som er satt i gang. Gruppa, som er breitt sett saman av store og små næringsaktørar samt offentlege aktørar, er innstilt på å drive prosessen på vegne av, og i samarbeid med, heile reiselivsnæringa i Sør-Noreg-regionen. Gruppa var allereie samstemte på eit punkt: Landsdelsselskapa sine viktigaste oppgåver er samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanse. Oppstartmøtet lover bra for vidare prosess med å jobbe fram ein slagkraftig forretningsplan for den nye strukturen. Prosjektgruppa skal ha sju møter i løpet av 2013.

Prosjektgruppe Sør-Noreg:

Offentleg sektor:

John G. Bergh, Aust-Agder fylkeskommune
Finn Aasmund Hobbesland, Kristiansand kommune
Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune
Evi-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Tone Marie Nybø, Flekkefjord kommune

Reiseliv, destinasjonsselskap:

Heidi Sørvig, Visit Sørlandet
Irene Siljan Vestby, Telemarkreiser
Knut Dannevig, Visit Sørlandet

Næring:

Reidar Fuglestad, Dyreparken
Siv Wiken, Agder Kollektivtrafikk
Nina Moland Andersen,ColorLine
Beate Holm Tøpfer, Hotell Norge
Ole Bruun, Hovden Hyttegrend
Johan Straand, Vrådalhotellene
Agnete Kjellin, Vest-Agder fylkesmuseum
Atle Homme, Sørlandsbadet
Andrew Howathson, Kragerø Sportell
Bjørnar Tretterud, First Hotels
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Noreg
Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Noreg

Eigil Rian, Nærings- og handelsdepartementet
Dag Holler, Nærings- og handelsdepartementet
Kirsti Aulstad Sogn, Nærings- og handelsdepartementet.

Her er mer informasjon:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/reiselivsnaring.html?id=1338

Kontakt: Pressetelefon 902 51 303 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner