Sandberg mottok pliktkommisjonens rapport

Kommisjonen (ekspertgruppen) som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

Ekspertgruppen anbefaler at en opphever tilbuds- og bearbeidingsplikten. I tillegg anbefaler de å oppheve aktivitetsplikten mot en proporsjonal avkortning av kvote. Avkortede kvotefaktorer foreslås å legges i en kvotebeholdning, med årlig auksjon til foredlingsindustrien. Ekspertgruppen foreslår at inntektene fra auksjonen går inn i et næringsfond for kystsamfunnene i Nord-Norge.

-Pliktene har vært en utfordring i mange år. Jeg håper arbeidet til ekspertgruppen kan bidra med løsninger som er akseptable for alle parter. Det er ingen løsning å la dette fortsette å skure, det vil kysten lide under. Jeg vil ikke si noe om hva vi vil lande på, men det er på tide å få avsluttet denne saken på en måte som skaper ro rundt dette, sier fiskeriminister Per Sandberg.

-Rapporten sendes nå på høring, og parallelt vil vi starte arbeidet med å gjennomgå rapporten i departementet. Før vi trekker våre konklusjoner må vi også få med oss høringsinnspillene, sier Sandberg.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget i desember.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker