Settestatsråd for Giske i Entra-sak

Det vil bli oppnevnt settestatsråd for nærings- og handelsminister Trond Giske i spørsmål som gjelder lønn- og ansettelsesforhold i Entra i tilknytning ny konsernsjef.

I april ba statsråd Trond Giske lovavdelingen i justisdepartementet om å vurdere hans habilitet i håndteringen av eierskapet i Entra. Dette var i forbindelse med at Rune Olsø ble konstituert som konsernsjef. Lovavdelingen konkluderte med at Giske ikke er inhabil i håndteringen av Entra på generelt grunnlag, men vil være inhabil i saker hvis avgjørelsen innebærer "særlig fordel, tap eller ulempe" for Olsø. Lovavdelingens uttalelse publiseres på departementets nettside.

Giskes inhabilitet i slike spørsmål ble meddelt styret i Entra, også i brev av 17.8. Brevet publiseres på departementets nettside.

Ansettelse av konsernsjef vil normalt ikke skape behov for beslutninger i departementet, siden dette er en sak som styret etter aksjeloven har det fulle ansvaret for. Dette inkluderer fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår.

I kjølvannet av ansettelse av ny konsernsjef i Entra har det likevel oppstått spørsmål som departementet som eier må kommentere og håndtere. Giske har derfor bedt om at det oppnevnes en settestatsråd for ham i disse sakene. En slik oppnevnelse kan kun gjøres av Kongen i Statsråd.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

www.nhd.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker