Skal vurdere landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

- Det foregår nå en omfattende utvikling av teknologi, både i Norge og i utlandet, for produksjon av laks i lukkede enheter. Hvordan vi skal håndtere lukkede anlegg på land i et vekstperspektiv er noe vi ønsker å få utredet nærmere, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Landbaserte anlegg som driver matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er i dag omfattet av kravet om akvakulturtillatelse på lik linje med dem som driver tradisjonelt merdoppdrett i sjø – inklusive antallsbegrensning og mulighet for staten til å ta vederlag ved tildeling av nye tillatelser.

Den eksterne arbeidsgruppen skal utrede hvilken betydning det bør ha at landbasert oppdrett foregår helt eller delvis på privat grunn – og om dette bør innebære at det åpnes for å tildele løpende og vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett, eventuelt et begrenset antall årlige tillatelser.

Arbeidsgruppen skal særlig vurdere de økonomiske konsekvensene av eventuelle forslag for den eksisterende lakse- og ørretnæringen i Norge. Arbeidsgruppens rapport skal være ferdig 15. januar 2015, og innarbeides i den kommende stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen.

Følgende medlemmer er oppnevnt til arbeidsgruppen:

- Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet (leder)

- Kristin Vassbotten, Fiskeridirektoratet

- Heidi Hansen, Miljødirektoratet

- Inger Eithun, Mattilsynet

- Otto Andreassen, Nofima

- Frank Asche, Universitetet i Stavanger

- Frode Reppe, Norske sjømatbedrifters landsforening

- Jon Arne Grøttum, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker