Starter opprydning ved Løkken gruver

​Regjeringen foreslår å sette av totalt 190 millioner kroner til opprydning rundt Løkken Gruver i Sør-Trøndelag. – Vi tar sikte på å starte arbeidet i 2011, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Etter over 300 års drift ble Løkken gruver nedlagt i 1987. Det er særlig tungmetaller som truer omgivelsene.

Det er foreslått å fjerne de forurensede massene ved gruvene og deponere disse i en begrenset del av Fagerlivatnet. Dette vurderes som det mest effektive tiltaket for å fjerne forurensningen. Den såkalte «Museumsvelten» beholdes. Den inneholder minst forurensning og har betydning for Orkla Industrimuseum og som kulturhistorisk minne.

– Jeg er opptatt av å finne gode løsninger med høy virkningsgrad. Dette et viktig skritt på veien mot å finne gode og velfungerende løsninger på forurensningsproblemene på Løkken, sier Giske.

Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt forslaget til opprydningstiltak ut på høring. Det er først når KLIF har gjort sin endelige vurdering at opprydningen kan starte.

Arbeidet er beregnet til å koste totalt 190 millioner kroner og strekke seg over flere år. 30 millioner er satt av i 2011.

– Regjeringens mål er at alle gruvemiljøer skal sikres tilstrekkelig, og at de negative miljøkonsekvensene av tidligere gruvedrift skal begrenses, sier Giske.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner