Stortingsmelding om immaterielle rettigheter

Regjeringen har besluttet å utarbeide en stortingsmelding om immaterielle rettigheter.

- For alle som driver med forskning, innovasjon og næringsutvikling er behovet for tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet rundt immaterielle rettigheter økende. Dette for å kunne sikre eierskap til egne verdier og innovasjoner, utnytte allerede eksisterende kunnskap og unngå krenkelser av andres rettigheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Den kommende stortingsmeldingen vil ta et bredt perspektiv på feltet immaterielle rettigheter, og omhandle temaer som er relevant for store deler av norsk næringsliv.
Meldingen er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2012, og vil bli utarbeidet med bidrag fra eksterne ressurspersoner og institusjoner.

Immaterielle rettigheter, som omfatter industrielle rettigheter og opphavsrett, var et av flere tema som ble diskutert i St. meld. Nr. 7(2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. Bare siden den tid har det skjedd en rask utvikling på dette området, og flere utfordringer med konsekvenser for norske bedrifter kan observeres. Det kan for eksempel nevnes at land som representerer de fremvoksende økonomier i stadig større grad sikrer seg immaterielle rettigheter. Omfanget av piratkopiering vokser, og norsk næringslivs kompetanse om immaterielle rettigheter som et strategisk verktøy i forretningsutviklingen bør økes.
Flere andre land har i de seneste årene satt immaterielle rettigheter høyere på dagsorden gjennom ulike nasjonale planer og strategier.

En målsetting for arbeidet med meldingen er at den skal bidra til en økt forståelse for immaterielle rettigheters betydning for innovasjon og næringsutvikling. Det vil være spesielt viktig med en god beskrivelse av utfordringer og utviklingstrekk, mulige konsekvenser for norsk næringsliv og vurderingen av hvordan disse best kan møtes. Målet er å få på plass en fremtidsrettet politikk på immaterialrettsområdet. Meldingen vil også omhandle Patentstyrets fremtidige rolle som et nasjonalt kompetansesenter på dette feltet. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner