Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA

Nærings- og handelsministeren vil i løpet av 2012 legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA. Meldingen vil blant annet følge opp gjennomførte evalueringer av selskapene.

Innovasjon Norge og SIVA er sentrale verktøy i regjeringens arbeid med å styrke innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv.

I 2009 og 2010 fikk Nærings- og handelsdepartementet utført evalueringer av både Innovasjon Norge og Selskap for Industrivekst (SIVA). Evalueringene ble varslet i St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge. Begge evalueringene ble sendt på brede, åpne høringsrunder og departementet har mottatt et stort antall høringsinnspill. I tillegg har departementet satt ut enkelte tilleggsevalueringer, blant annet av Innovasjon Norges internasjonale virksomhet samt en gjennomgang av den økonomiske bærekraften til innovasjonsselskaper tilknyttet SIVAs nettverk. Begge disse ble anbefalt gjennomført av evaluatorene.

- Evalueringene og de mottatte høringsinnspillene har bidratt med viktig kunnskap til den videre utviklingen av Innovasjon Norge og SIVA. Departementet vil utarbeide en stortingsmelding der vi beskriver den fremtidige organiseringen og virksomheten til Innovasjon Norge og SIVA, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Målet for meldingen er å legge til rette for et offentlig virkemiddelapparat som er tilpasset næringslivets behov, i årene som kommer.

Nærings- og handelsdepartementet tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA i løpet av 2012.

Fakta:
Innovasjon Norge
• Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004 ved en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond(SND), Norges Eksportråd, Norges turistråd og Statens veilederkontor for oppfinnere.
• Formålet til Innovasjon Norge er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.
• Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 pst eierandel for staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 49 pst eierandel for fylkeskommunene samlet.
• Selskapet forvalter en stor virkemiddelportefølje og forvalter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkeskommunene.

SIVA
• Selskapet for industrivekst SF (SIVA) er et statlig foretak og en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet.
• SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendoms-virksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for å bidra til å fremme vekstkraften i distriktene.
• SIVA får statlige bevilgninger både fra Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.
• SIVA står for oppføring og utleie av næringsbygg og annen fysisk infrastruktur, og er engasjert i kunnskaps- og forskningsparker, næringshager og inkubatorvirksomhet over hele landet.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker