Styrker næringsrettet forskning

​I budsjettet for 2011 øker regjeringen bevilgningen til tilskudd til næringsrettet fra Norges forskningsråd og til FoU-kontrakter. Økningene er på henholdsvis 30 millioner og 20 millioner kroner.

– Investeringer i forsking og utvikling er avgjørende for å sikre norske virksomheters fremtidige konkurranseevne, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett styrkes derfor forsknings- og kommersialiseringsvirkemidler rettet mot bredden av norsk næringsliv:

  • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA): 10 millioner kroner ekstra, totalt: 355,2 millioner kroner. Satsingen skal bidra til å utløse flere gode FoU-prosjekter med høyt verdiskapingspotensial.
  • FoU-kontrakter (IFU/OFU) i Innovasjon Norge: Økning på 20 millioner kroner, til totalt 285 millioner kroner. Satsingen skal stimulere til utviklingssamarbeid mellom kundebedrifter eller offentlige virksomheter og en eller flere leverandørbedrifter.
  • Revidert program for kommersialisering av forskningsresultater, FORNY 2020. Programmet skal bidra til lønnsom kommersialisering av resultater fra forskning, og retter seg mot kommersialiserbare forretningsideer fra alle fag- og næringsområder.
  • 10 millioner kroner til etableringen av et senter for forskingsdrevet innovasjon.

– Gjennom etableringen av et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon innenfor miljøteknologi legger styrker regjeringen norsk forskningsmiljø som arbeider tett med innovativt næringsliv på dette området, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Bevilgningen er en del av regjeringens nye program for miljøteknologi. I tillegg blir det foreslått å øke bevilgningen til marin bioprospektering med 5 millioner til totalt 29 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

Totalt foreslår regjeringen å bevilge nær 23 milliarder kroner til forskning og utvikling over statsbudsjettet i 2011. Dette er en økning på 547 millioner kroner, eller 2,4 prosent sammenliknet med saldert budsjett i 2010.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner