Trapper opp kampen mot rømming og resistent lus

Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming.

- Regjeringens strategi mot rømming slår fast at for å redusere genetisk forurensning av villaks må både grunnleggende risikoforståelse og måten risiko håndteres på revideres, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Strategien består av fem områder som regjeringen vil prioritere framover. Kunnskap, erfaringsformidling og dialog, sikkerhetskultur, effektivt regelverk og profesjonell beredskap.

Regjeringen har også vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus. Bruken av legemidler mot lakselus går ned, men den vesentligste årsaken er at lakselusa har blitt resistent legemidlene. I tillegg har økt tilsyn og veiledning til fiskehelsepersonell på forsvarlig legemiddelbruk bidratt til nedgangen.

- Som del av handlingsplanen, vil regjeringen sikre at en revidert lakselusforskrift i større grad bidrar til å redusere risiko for resistensutvikling. I tillegg vil vi vurdere endringer i forskrift om bruk av legemidler til dyr, sier fiskeriministeren.

Det er viktig at virkemidlene for å motvirke resistensutvikling brukes. Matloven og dyrehelsepersonelloven gir forvaltningen en lang rekke med virkemidler.

- Det er også viktig at Legemiddelverket har tilstrekkelig kapasitet til arbeidet med godkjenning av nye legemidler og til utvikling og oppdatering av terapianbefalinger mot lakselus i samarbeid med alle berørte parter, mener Sandberg.

- Jeg vil oppfordre næringen, både oppdrettere og dyrehelsepersonell, til å jobbe aktivt med resistensutfordringen. Virksomhetene skal i tillegg, i større grad enn i dag, ta ansvaret for å innføre og identifisere risikoreduserende tiltak mot rømming, avslutter Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner