Trond Giske lanserte Eksportkreditt Norge AS

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte 25. juni statens nye selskap for eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS. Selskapet ble stiftet 25. juni 2012, og skal være operativt fra 2. juli 2012.

- Gjennom behandlingen av eksportkredittloven ga et samlet Storting støtte til opprettelsen av Eksportkreditt Norge. Jeg er glad for at Eksportkreditt Norge snart vil være operativ. Selskapet vil sikre et robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv. Lånene gis av staten, slik at kundene vil være sikret lån også i situasjoner hvor kapitalmarkedene ikke fungerer. Alle søkere som oppfyller kravene vil få tilbud om lån, sier Trond Giske.

Eksportkreditt Norge AS skal på vegne av staten yte lån til eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte markedslån på forretnings­messige vilkår. CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate) er lån som gis på vilkår definert i den OECD-tilknyttede avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”. Med CIRR-kvalifiserte markedslån menes lån hvor CIRR-renten kunne blitt benyttet, men der låntaker i stedet velger markedsrente. Det at Eksportkreditt Norge AS kan tilby begge typer lån innebærer at tilbudet til næringslivet videreføres slik det er i dag.

Else Bugge Fougner er oppnevnt som styreleder i selskapet. Øvrige styremedlemmer er Siri Hatlen, Trude Husevåg, Finn Ivar Marum og Øivind Rue.

- Eksportkreditt Norge får et solid og kompetent styre. Dette er spesielt viktig i oppstartsfasen, hvor selskapet må forme sin identitet. Jeg opplever at det er høye forventninger til Eksportkreditt Norge i næringslivet, noe jeg er sikker på at styret vil bidra til oppfylle. Jeg vil samtidig takke interimsstyret som har ledet arbeidet med å etablere selskapet de siste seks månedene på en meget god måte, sier Giske.

- Dette blir et spennende styreverv og en stor og viktig oppgave. Styret vil jobbe for at Eksportkreditt Norge oppleves som en profesjonell og markedsorientert samarbeidspartner for norsk eksportindustri. Vi har et godt utgangspunkt for dette, da de av Eksportfinans ASAs ansatte som tidligere forvaltet den statlige eksportfinansieringsordningen, har takket ja til tilbud om jobb i Eksportkreditt Norge. Det er viktig for kontinuiteten overfor næringslivet, sier styreleder Else Bugge Fougner.

Olav E. Rygg, konstituert administrerende direktør av interimsstyret, ser frem til å tilby et attraktivt finansieringstilbud fra det nye selskapet.

- Med det økonomiske klimaet vi nå opplever i store deler av verden er eksportfinansieringsordningen et viktig virkemiddel for næringslivet. Ordningen skal fungere som en salgsstøtte for norske eksportører, og gjøre det enkelt å velge norsk for de som kjøper kapitalvarer og tjenester. Overgangsordningen vi har hatt de siste syv månedene har vært vellykket. Nå ser vi fremover på hvordan vi kan bistå store og små norske eksportører innen en bredde av bransjer med den nye ordningen, sier Rygg.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»