Undertegnet norsk-russisk fiskeriavtale

Norge og Russland er enige om fordelingen av fiskekvoter for 2015. Norge får 401 240 tonn av 894 000 tonn torsk.

- Dette representerer store verdier for Norge. Torsken er selvsagt viktigst, men det er svært gledelig at vi nå endelig har fått på plass avtale for alle arter vi deler med Russland. Avtalen sikrer bærekraftig fiske. Det er svært viktig for fremtidig verdiskaping og viser verdien av god ressursforskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2015 settes til 894 000 tonn i tråd med havforskernes anbefaling. Dette er en nedgang på 99 000 tonn fra 2014. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2015 vil være 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 178 500 tonn for 2015. Dette er en videreføring av kvoten fra 2014. Den norske hysekvoten vil med dette være på 88 115 tonn, inkludert forskningskvoten.

Totalkvoten for lodde for 2015 er satt til 120 000 tonn. Dette er en økning fra 2014 hvor kvoten er på 65 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2015 videreføres på 19 000 tonn.

Norge og Russland har på dette kommisjonsmøtet oppnådd enighet om fordelingen av snabeluerbestanden. Norge får en eierandel på 72 %, mens Russland får 18 %. Partene har avsatt 10 % til tredjeland. Totalkvoten for 2015 er på 30 000 tonn.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2015.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker