Unntak fra revisjonsplikten kan registreres i Foretaksregisteret

Fra 16. mai 2011 kan små aksjeselskaper registrere i Foretaksregisteret at de har valgt bort revisjon av årsregnskapet. Rundt 100 000 norske småbedrifter får mulighet til å velge bort en fast årlig utgift på anslagsvis 10-15 000 kr. Unntaket fra revisjonsplikten er dermed et viktig forenklingstiltak.

Lovendringen som gjør det mulig å velge bort revisjon av årsregnskapet for små aksje-selskaper trådte i kraft 1. mai i år, og 16. mai åpner Foretaksregisteret i Brønnøysund for å registrere fravalget allerede for inneværende regnskapsår. Brønnøysundregistrene fikk tildelt 6,5 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for å løse den nye oppgaven.

- Dagens revisjonsplikt er en stor administrativ byrde for mange av de små selskapene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske og tilføyer: - De nye reglene forenkler oppgavepliktene, reduserer kostnadene og er også en harmonisering med internasjonale regler.

Hva innebærer de nye reglene?

Norske aksjeselskaper og NUF-er med begrenset ansvar kan velge bort revisjon av årsregnskapet når:

  • driftsinntektene er under 5 millioner kroner
  • balansesummen er under 20 millioner kroner, og 
  • gjennomsnittlig antall ansatte utfører 10 årsverk eller mindre

Aksjeselskaper som har en eierandel på 50 prosent eller mer i andre selskaper, er betegnet som konsern i aksjeloven. Disse selskapene vil fortsatt ha revisjonsplikt uavhengig av størrelse.

Hvordan besluttes fravalg?

Selskapets generalforsamling gir styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

Hvordan registreres det at revisjon er valgt fra?

Styrets beslutning må registreres i Foretaksregisteret via Samordnet registermelding.

Enklest og raskest registrering skjer via Altinn. Elektroniske meldinger har raskere saksbehandlingstid og enklere signeringskrav.

Protokoll fra generalforsamlingen som viser fullmakten og protokoll fra styremøtet som viser beslutningen, skal legges ved meldingen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker