Festningenes tilstand er kartlagt

Nasjonale Festningsverk har i løpet av 2007 gjennomført en tilstandsanalyse av samtlige av de 14 nasjonale festningsverkene. Analysen vil være grunnlaget for de videre planer for bevaring og bruk av festningsverkene.

- Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår, og det skal også bli et viktig år for kulturminner i Forsvaret. Vi vil nå gå grundig igjennom denne rapporten. Festingsverkene er noen av våre flotteste og viktigste kulturminner, og forteller mye om Norges historie. Dette er kultur som er verdt å forsvare, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Tilstanden som er avdekket ved landets festningsverk er til dels omfattende. Blant annet er mange festningsmurer i en kritisk forfatning. Samlede kostnader for å bringe festningene opp på ordinært vedlikeholdsnivå er av Nasjonale Festningsverk beregnet til 1,7 mrd. kroner.

- Analysen dokumenterer noe vi bare har hatt en mistanke om, og gir oss nå et nødvendig grunnlag for å kunne iverksette målrettede tiltak. Samtidig vil vi utvikle anleggene slik at de kan tas i bruk av sine lokalmiljøer i enda større grad. Å sørge for at festningene blir brukt, er det beste vernet vi kan gi dem, fortsetter Strøm-Erichsen.

Tilstanden ved de nasjonale festningsverkene er et resultat av flere forhold, hvorav feil materialbruk og vedlikeholdsmetoder gjennom hele 1900-tallet er noen av hovedgrunnene. Det er Forsvarsbygg ved Nasjonale Festningsverk som i dag forvalter festningene.

- Noen av de feilene som må rettes opp er 100 år gamle. Det er et stort arbeid som skal gjøres, men gjør vi ikke noe nå risikerer vi at skadene vokser og at viktige kulturminner går tapt for alltid, det kan vi ikke akseptere, sier direktør i Nasjonale Festningsverk Nina Eidem. – Sikkerheten for vårt publikum er viktigste prioritet nå, og vi er derfor godt i gang med å merke og sikre de områder analysen har påpekt trenger det. Samtidig ser vi at vedlikeholdsetterslepet vil måtte håndteres over lang tid.

Det er regjeringens mål at alle fredede og fredningsverdige kulturminner skal sikres og ha ”ordinært vedlikeholdsnivå” innen 2020. Dette er blant annet stadfestet gjennom St. meld. nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand”, og er blant annet tatt inn som ett av resultatmålene i Forsvarsdepartementets miljøhandlingsplan.

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Abonner

Multimedia

Multimedia