Innsettelse av ny kommandant på Fredriksten Festning

Oslo 23.1.2008
Etter 5 år uten kommandant, får Fredriksten Festning igjen sitt eget militære overhode.
Oberst Dag Strømsæther (59) innsettes i stillingen torsdag 24. januar. I tillegg til å være kommandant på Fredriksten Festning, skal Strømsæther fortsette å være festningsdistriktssjef.

Den militære tilstedeværelsen på Fredriksten Festning blir styrket med innsettelsen av kommandant. Festningens militære historie er i stor grad Norgeshistorie, og det faktum at Forsvaret prioriterer å ha en kommandant på festningen bekrefter den betydningen festningen har nasjonalt.

Kommandant Strømsæther skal være festningens øverste sjef og være ansvarlig for offentlig representasjon og militære seremonier. Strømsæther har tidligere vært sjef for Østfold regiment og kommandant i Fredrikstad. Strømsæther har vært festningsdistriktssjef for Østfold og har i denne perioden vært med på å utvikle nytt liv på militærhistorisk grunn.

- ”Fredriksten Festning er en helt unik arena for både sivil bruk og for Forsvarets kulturaktiviteter. Forsvaret vil sammen med Nasjonale Festningsverk jobbe for å utvikle denne fantastiske arenaen til å bli et enda bedre møtested for både sivil og militær kultur ” sier Kommandant Strømsæther

Innsettelsen markeres torsdag den 24. januar 2008 kl. 1100-1300 med en enkel seremoni og mottagelse i Fredrik III’s Sal på Fredriksten Festning. Kommandant, Akershus festning, brigader Geir Holmenes vil lede seremonien.

Faktaboks:
Fredriksten Festning
• Fredriksten er en festning i Halden (byen het Fredrikshald fra 1665 til 1928).
• Festningsanlegget slik det fremstår i dag er i hovedsak et resultat av utbygging på 1660- og 1670-tallet som følge av at Frederikshald ble grenseby, etter at det tidligere norske området Bohuslen ble svensk territorium i 1658.
• Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt. Den svenske kongen Karl XII falt ved festningen den 11. desember 1718 under den svenske beleiring
• I 1872 ble festningen nedlagt og mistet sin operative betydning for godt.
• Fredriksten Festning er i dag et svært populært turistmål og befinner seg blant de 8 best besøkte attraksjonene i Norge.


FOR MER INFORMASJON SE: www.nasjonalefestningsverk.no eller kontakt:
Nina Eidem, sjef Nasjonale Festningsverk
mobil: 92 82 14 82, epost: nina.eidem@forsvarsbygg.no

Anne Bull, kommunikasjonsansvarlig, Nasjonale Festningsverk
mobil: 90 61 95 19, epost: anne.bull@forsvarsbygg.no


MER INFORMASJON OM NASJONALE FESTNINGSVERK
Nasjonale Festningsverk i Forsvarsbygg har fått i oppgave å forvalte festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Vår visjon er å skape nytt liv på historisk grunn. Festningsverkene skal ivaretas som nasjonale kulturminner og forholdene skal legges til rette for eksisterende og ny bruk. Nasjonale Festningsverks skal bringe festningene inn i en ny tid og bevare deres egenart og historie gjennom å utvikle festningene til lønnsomme, og etterspurte arenaer for kultur, næring og opplevelser. Festningsverkene skal leies ut, ikke selges.

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Multimedia

Multimedia